Apunts

ACORD del Govern de la Generalitat sobre mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament

Per ACORD GOV/50/2018, de 17 de juliol, s'estableixen un seguit de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament que tenen com a base la situació de pròrroga pressupostària per a l'any 2018 que impossibilita l'aplicació de mesures que generin increment de despesa de capítol I de personal docent per al curs 2018-2019 respecte de l'efectuada el curs 2017-2018.

Modificació de la convocatòria d'acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

La RESOLUCIÓ ENS/1734/2018, de 20 de juny, modifica la Resolució ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obria convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017- 2018.

Les modificacions introduïdes són bàsicament les següents:

Es crea el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius

La RESOLUCIÓ ENS/1769/2018, de 19 de juliol, crea el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat i obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

L'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre

Se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya.

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda està tramitant l'elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).

Publicació de les llistes de les persones seleccionades per a l'ingrés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats

El Departament d'Ensenyament mitjançant la RESOLUCIÓ ENS/1629/2018, d'11 de juliol,  ha publicat les llistes de les persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre.

Modificació de les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes per al cus 2018/19 respecte als CFGS CFPA i EOI

La RESOLUCIÓ ENS/1586/2018, de 2 de juliol, modifica la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, d'aprovació de les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres educatius sostinguts amb fons públics del Servei d'Educació de Catalunya respecte als centres que imparteixen cicles formatius de grau superior de formació professional (CFGS), d'educació de persones adultes (CFPA) i d'escoles oficials d'idiomes (EOI) per al curs 2018-2019 pel que fa al pro

Establiment de les competències i del contingut del curs de formació inicial per a l'exercici de la funció directiva docent

​El Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, fixa els requisits que han de complir les persones candidates a participar en el procés de selecció de directors/des, en desplegament de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya.

Modificació de l'estructura dels programes de formació i inserció (PFI) respecte a alguns perfils professionals

La RESOLUCIÓ ENS/1470/2018, de 27 de juny, publicada al DOGC del 3 de juliol de 2018, modifica l'annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, que va establir l'estructura dels programes de formació i inserció per a 27 perfils professionals.

Les modificacions que realitza són bàsicament aquestes:

El calendari i les condicions de preinscripció per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior per al curs 2018-2019

La RESOLUCIÓ ENS/1402/2018, de 21 de juny, determina el calendari i les condicions de la preinscripció i matriculació al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, per al curs 2018-2019.