Apunts

Minoració del preu de la matrícula universitària per a estudiants del doble grau d'educació infantil i primària en una universitat pública catalana per al curs 2018/19

La RESOLUCIÓ EMC/1879/2018, de 23 de juliol, ha aprovat el procediment per a la minoració del preu de la matrícula universitària per a estudiants que cursen el doble grau d'educació infantil i primària en una universitat pública catalana per al curs 2018/2019 en determintas supòsits.

Persones beneficiàries i requisits :

Convocatòria de subvencions per finançar les despeses del transport dels escolars dins la campanya "Coneguem Els Nostres Parcs" durant el curs 2018/19

La Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d'Espais Naturals) ha convocat subvencions pels ajuntaments de la província de Barcelona amb la finalitat de finançar les despeses de transport escolar de la campanya "Coneguem els nostres parcs" del curs 2018/19.

Adaptació parcial i transitòria a la normativa de protecció de dades de la Unió Europea

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades és plenament aplicable a Espanya des del 25 de maig del 2018.

Aprovat l'accés universal al sistema de salut espanyol

El dret a la protecció de la salut ha estat reconegut a nivell internacional com un dret inherent a tot ésser humà, sobre el què no es poden introduir elements discriminatoris com, per exemple, l'exigència de regularitat en la situació administrativa de les persones estrangeres.

Beques: aprovats els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties d'ajuda a l'estudi per al curs 2018-2019

El Reial Decret 951/2018, de 27 de juliol, estableix els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2018-2019.  

És una proposta conjunta del Ministeri d'Educació i Formació Professional i del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, que modifica la normativa anteriorment vigent introduint entre d’altres les següents modificacions:

S'aprova una nova normativa per regular el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'ESO

L'ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, determina el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria (ESO).

Aquesta Ordre:

Acord de Govern/65/2018, de 24 de juliol, per impulsar la implementació de la tecnologia blockchain a les administracions públiques catalanes

L'ACORD GOV/65/2018, de 24 de juliol,  vol impulsar la implementació de la tecnologia blockchain a l'activitat de les administracions públiques catalanes.

S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al projecte Treball als barris amb alguns programes de capacitació i aprenentatge professionalitzador

L'ORDRE TSF/122/2018, de 23 de juliol, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: el projecte Treball als barris.

Convocatòria 2018 de proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial

La RESOLUCIÓ ENS/1777/2018, de 18 de juliol, convoca proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2018.

Concretament els següents ciclesamb el pla d'estudis establert en la normativa que també es referencia:

Cicles formatius de grau mitjà

Publicació de la relació de centres educatius que ofereixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius el curs 2018-2019.

La RESOLUCIÓ ENS/1776/2018, de 19 de juliol, fa pública la relació de centres educatius i aules que ofereixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius el curs 2018-2019 al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica) i a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici ) a partir de l'endemà de la publicació al DOGC que ha