Destacats

S'ha publicat l'Acord de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Taula d'entitats del Tercer Sector Social

La RESOLUCIÓ PRE/698/2017, de 30 de març, publicada al DOGC de 4 d'abril, dóna publicitat a l'Acord de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Taula d'entitats del Tercer Sector Social. 

Aquest acord contempla un seguit de mesures conjuntes per facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials en els següents àmbits:

Els centres educatius de la Xarxa Escola Nova 21 del Vallès Occidental Sud es reuneixen a Cerdanyola del Vallès

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a través del Servei d'Educació, dinamitzarà la trobada d'escoles i instituts afegits a la Xarxa Escola Nova 21 del Vallès Occidental Sud que tindrà lloc el dilluns 3 d'abril al Museu d'Art de Cerdanyola.

Publicació del dictamen del Consell Consell Escolar de Catalunya al projecte de decret d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

El Consell Escolar de Catalunya ha fet públic el dictamen emés en data 13 de març de 2017 sobre el projecte de decret d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Aquest dictamen conté un seguit de:

S'ha aprovat l'elaboració i la implementació d'un Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre

La RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, ha establert l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre (PEC) amb les següents disposicions bàsiques: 

Es publiciten els centres que durant el curs 2016-2017 imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a CFGM i CFGS i el curs de preparació a les proves d'accés als CFGS

La RESOLUCIÓ ENS/547/2017, de 13 de març, publicita els centres que durant el curs 2016-2017 imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà (CFGM) i de grau superior (CFGS) i el curs de preparació a les proves d'accés als cicles de grau superior (CFGS).

Aquesta resolució no conté la relació de centres sinó que a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC (que va tenir lloc el 21 de març de 2017)  remet a la seva consulta a través de:

Publicació de l'adscripció de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya a Barcelona Comarques, la Catalunya Central i Maresme-Vallès Oriental

El DOGC de 21 de març de 2017 i el de 23 de març de 2017 han publicat resolucions del Departament d'Ensenyament de Catalunya on consta:

  • L'adscripció de tots els centres educatius que imparteixen educació primària, als centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que imparteixen educació secundària obligatòria.

S'obre la convocatòria del Premi Participa a l'Escola per a l'any 2017.

La RESOLUCIÓ EXI/543/2017, de 9 de març, obre la convocatòria del Premi Participa a l'Escola per a l'any 2017 organitzat per la  Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.

La finalitat és fomentar la planificació de noves experiències que fomentin:

Projecte de Reial Decret per a la regulació i els procediments de reconeixement de les qualificacions professionals adquirides en altres països de la Unió Europea


S'ha publicat al portal de transparència del Govern de l'Espanya una actualització de l'estat de tramitació del projecte de Reial Decret pel qual s'estableixen la regulació i els procediments per al reconeixement de les qualificacions professionals adquirides en altres estats membres de la Unió Europea als efectes d'accedir i exercir una professió.
 

Aquest projecte pretén transposar la Directiva 2013/55/UE, de 20 de noviembre. Entre les novetats que incorpora es troben aquestes:

Publicació del projecte de llei sobre voluntats digitals on es regula la defensa dels drets de les persones menors en les xarxes socials

El butlletí del Parlament de Catalunya ha publicat en el diari de 9 de març de 2017 el projecte de llei sobre les voluntats digitals de les persones on entre d'altres objectius es regula l'actuació dels pares, de les mares i dels tutors/es en la defensa dels drets de les persones menors en les xarxes socials. A aquest efecte es modifica el codi civil català.

El preàmbul del projecte recull textualment el següent:

Convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2017-2018

Per RESOLUCIÓ ENS/407/2017, de 28 de febrer,  s'han convocat les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2017-2018.

Les dates d'inscripció són: