Destacats

El TJUE considera que pot ser una ajuda estatal prohibida l'exempció de tributs locals d'immobles de centre religiós concertat

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) reunit en Gran sala, per sentència de 27 de juny de 2017, resol qüestió prejudicial en el context d'un litigi entre la Congregació de l'Escola Pia Província Betània, Comunitat de Casa de l'Escola Pia i l'Ajuntament de Getafe (Madrid) en relació amb la desestimació per aquest últim de la sol·licitud de la Congregació de que se li retornés la quantia abonada en concepte d'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

El tribunal considera:

Cal tributar IRPF per l'ajut municipal rebut per adquirir llibres de text en estudis reglats gratuïts ?

La Sotsdirecció General d'Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques ha emès un informe vinculant a la consulta V1049-17 de 4 de maig de 2017. 

En aquesta consulta:
 

La Generalitat ha aprovat els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018

La Generalitat ha publicat a la seva web la Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al proper curs 2017/18. 

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/Resolucio_DOIGC_17_18.pdf 

S'ha transposat la directiva comunitària relativa al reconeixement de qualificacions professionals adquirides en un altre o altres estats membres de la Unió Europea

El Reial Decret 581/2017, de 9 de juny, incorpora a l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol la Directiva 2013/55 / ​​UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36 / CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) núm 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'Informació del Mercat Interior (Reglament IMI).
 

S'aprova el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador per al curs 2017-2018

La RESOLUCIÓ ENS/1476/2017, de 20 de juny, determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2017-2018.

Aquest preu màxim comprèn, a més de l'àpat, l'atenció directa a l'alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des de que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda amb una durada màxima de dues hores i mitja en total.

S'implanta el primer cicle d'educació infantil en determinades escoles rurals pel curs 2017-2018

La RESOLUCIÓ ENS/1423/2017, de 16 de juny, implanta el primer cicle d'educació infantil en algunes escoles rurals de Catalunya.

Es convoca el Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017

La RESOLUCIÓ TES/1418/2017, de 16 de juny,  convoca el Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

La Generalitat de Catalunya impulsa el Programa escoles verdes.  Són objectius declarats del Programa:

S'amplia el termini de presentació de la sol·licitud d'adscripció al programa #aquiproubullying

La RESOLUCIÓ ENS/1380/2017, de 12 de juny, modifica la Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals, en el sentit d'ampliar el termini de presentació de sol·licituds d'adscripció al programa fins el 15 de setembre de 2017.

Es crea el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries"

La RESOLUCIÓ ENS/1363/2017, de 7 de juny, crea el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries".

S'ha aprovat el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius públics i privats no universitaris de Catalunya

L'ORDRE ENS/108/2017, d'1 de juny, estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius  públics i privats no universitaris de Catalunya, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat. 

Breu ressenya:

Calendari

El curs escolar 2017-2018 comprèn el període que va des de l'1 de setembre de 2017 fins al 31 d'agost de 2018.