Destacats

Es convoquen les proves d'accés CF de FP inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, així com proves de caràcter general d'ensenyaments i accès a formacions esportives, nivell 1 i 3 del 2017

La RESOLUCIÓ ENS/182/2017, de 3 de febrer, ha convocat les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, així com les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2017.

Trobareu tots els detalls de cadascuna de les convocatòries al DOGC de 13 de febrer, que podreu visualitzar en aquest enllaç:

Minimarket i Supercoope expliquen el projecte a l'Ajuntament i sol·liciten el CIF

EL passat dia 1 de Febrer les cooperatives de l'Escola Cifuentes de Sabadell van ser rebudes a la sala de plens de l'ajuntament per tal de presentar el seu projecte.

Aquell mateix dia van fer tots els tràmits pertinents per a sol·licitar el CIF de les seves empreses.

Va ser un dia de nervis i de tràmits formals, però també un dia de veure que el treball que s'està fent és "real" i seriós.

Fins aviat.

Ampliació del termini per presentar sol.licituds per a la borsa de treball del personal interí docent del Departament d'Ensenyament

Per RESOLUCIÓ ENS/137/2017, de 2 de febrer, s'ha modificat la Resolució ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

TJUE: sentencia la igualtat entre els fillastres i els fills/es propis als efectes de percebre ajuts per a estudis

La Sala Segona del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en sentència de 15 de desembre de 2016,(assumpte C-401/2015) ha establert  l'abast del concepte "membres de la família" a càrrec d'una persona treballadora als efectes de percebre ajuts per estudis.

Interpreta el TJUE:

El Departament d'Ensenyament aprova les directrius per fer la prova d'avaluació de 6è d'Educació Primària i realitza la convocatòria per al curs 2016/17

La RESOLUCIÓ ENS/111/2017, de 26 de gener, aprova les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i convoca la prova per al curs 2016-2017. Ha estat publicada al DOGC de 3 de febrer de 2017.

Al preàmbul d'aquesta resolució, el Departament d'Ensenyament:

El TS rebutja el recurs interposat per la CEAPA contra la reforma Wert en la normativa de beques

El Ple de la Sala del contenciós-administratiu, en sentència de 5 de desembre de 2016, ha desestimat el recurs de cassació plantejat per la Confederació Espanyola d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (CEAPA)  contra el Reial decret 609/2013, de 2 d'agost, pel qual es modificava parcialment el Reial decret 1721/2007 , de 21 de desembre, sobre règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades, i s'establia els llindars de renda i patrimoni familiar així com les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 201

La Generalitat obre consulta pública prèvia per a l'elaboració d'un nou decret que reguli el servei escolar de menjador

El projecte de decret té com objectiu regular la gestió i el funcionament dels menjadors escolars en els centres educatius públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primaria i educació secundaria obligatòria.

Aprovació de mesures urgents per modificar el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

El Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, va aprovar un seguit de mesures urgents per al impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

En el prèambul es recull que la desocupació juvenil espanyola continua sent una de les més altes d'Europa, amb e 46,5 % de joves entre 16 i 24 anys, sent el seu descens un dels principals reptes a afrontar.

Les mesures que s'aproven són bàsicament les que segueixen:

Regulació de l'avaluació del Batxillerat després de la reforma del calendari d'implementació de la LOMCE

El Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la LOMCE (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa) estableix a l'article 1.3 que fins a la entrada en vigor de la normativa resultant del Pacte d'Estat social i polític per l'educació, l'avaluació de Batxillerat  es realitzarà exclusivament per a l'alumnat que vulgui accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau.