Aprovació d'una nova LOPD: la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals

S’ha aprovat una nova llei orgànica de protecció de dades, la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD).

Aquesta llei fixa l'edat mínima per al consentiment de les persones menors en 14 anys  i no en 13 anys com feia l'avantprojecte.

Canvis que afecten específicament el nostre àmbit:

Primer: Es reconeix explícitament el dret a l'educació digital i s’estipula que el sistema educatiu ha de garantir la plena inserció de l'alumnat en la societat digital amb caràcter inclusiu així com un aprenentatge de l’ús dels mitjans digitals que sigui segur i respectuós amb la dignitat humana i els drets fonamentals.
 
Les Administracions educatives han d’incloure en el bloc d’assignatures de lliure configuració la competència digital i els elements relacionats amb les situacions de risc que poden sorgir per una inadequada utilització de les TIC.

El professorat ha de rebre la formació necessària en competència digital perquè l’ensenyament, la transmissió de valors i la protecció dels drets siguin efectius.

La competència digital s’ha de incloure en els plans d’estudis dels títols universitaris, i en els temaris d’accés a la funció pública dels cossos superiors.
 
Segon:  Es recull la protecció de les persones menors a internet  en el següent sentit:
 
Es diu que els pares, mares, i persones cuidadores en general, han de procurar que les persones menors al seu càrrec facin un ús equilibrat i responsable dels dispositius digitals per garantir un desenvolupament adequat de la seva personalitat i la preservació de la seva dignitat i dels seus drets fonamentals. Amb aquesta finalitat s'aprovarà també un Pla d'Actuació adreçat a promoure  accions de formació, difusió i conscienciació d'abast col·lectiu.

Aixì mateix, la disposició addicional dinovena estableix que el Govern d’Espanya en el termini màxim d’un any a  comptar des del 7/12/18  remetrà al Congrés dels Diputats un projecte de llei  que garanteixi específicament els drets de les persones menors davant l’impacte d’internet .

En cas de persones menors i de persones amb discapacitat mortes s'introdueix com a novetat que els seus familiars, representants legals, Ministeri Fiscal i persones designades per a funcions de suport tinguin el dret d'accés, rectificació i supressió de les seves dades.

Finalment, es recull que caldrà  la intervenció del Ministeri Fiscal quan la utilització o difusió d’imatges o informació personal de menors en les xarxes socials i serveis de la societat de la informació  pugui implicar una intromissió il·legítima en els seus drets fonamentals (no és pròpìament una novetat). 

Tercer: es preveu un Pla d’Accés a internet amb els següents objectius:
 

  • a) Superar les bretxes digitals i garantir l'accés a Internet de col·lectius vulnerables o amb necessitats especials i d'entorns familiars i socials econòmicament desfavorits mitjançant, entre altres mesures, un bo social d'accés a Internet;
  • b) Impulsar l'existència d'espais de connexió d'accés públic; i
  • c) Fomentar mesures educatives que promoguin la formació en competències i habilitats digitals bàsiques a persones i col·lectius en risc d'exclusió digital i la capacitat de totes les persones per fer un ús autònom i responsable d'Internet i de les tecnologies digitals.

La nova LOPD ja és vigent des del passat 7 de desembre de 2018. La podeu llegir  íntegrament en el BOE del 6 de desembre de 2018:

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf 

1
Etiquetes:
Nova LOPD LO 3/2018
1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica