Consulta prèvia de la Generalitat a la modificació del decret d'admissió de l'alumnat als centres educatius sufragats amb fons públics

Avui, 14 de novembre de 2018, és l'últim dia per participar en la consulta prèvia que ha obert el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per modificar el Decret 75/2007 de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

La Generalitat ha obert consulta per conèixer l’opinió de la comunitat educativa respecte a la supressió dels següents criteris complementaris:

  • Tenir una malaltia crònica en el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia.
  • Haver tingut pares, tutors o germans escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud.

El Departament considera que el criteri "de tenir familiars que han estat usuaris d'un centre" és contrari al dret de tothom d'accedir a l'educació en condicions d'igualtat i dificulta la capacitat de determinades escoles per coresponsabilitzar-se de l'escolarització i la integració de l'alumnat amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques o socioculturals desafavorides que l'art. 43.1.e) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix com un dels principis orientadors de la prestació del Servei d'Educació de Catalunya. També, amb la supressió del criteri complementari "malaltia en el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia" diu que pretén evitar que les famílies l'utilitzin de manera fraudulenta per defugir els centres amb una composició social més desafavorida i obtenir lloc en altres de socialment més afavorits.

Podeu consultar els documents relacionats amb aquesta consulta clicant el següent enllaç: https://participa.gencat.cat/processes/Admissioacentres

Segons consta a la citada web a data d'avui hi ha 34 propostes i 239 suports.