S'aprova el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics de l'any 2018

La RESOLUCIÓ ENS/2232/2018, d'1 d'octubre, estableix el calendari del procés electoral per renovar els representants del professorat, de l'alumnat, i dels pares i mares o tutors d'alumnes dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Aquest calendari també  estableix el procés electoral per renovar la plaça vacant (o quan hagi de quedar vacant per qualsevol motiu), del representant del personal d'administració i serveis, així com la del personal d'atenció educativa complementària, en els centres d'educació especial i en els centres ordinaris amb unitats específiques d'educació especial.

El procés electoral s'ha de desenvolupar d'acord amb el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius, i s'ha d'ajustar, en tots els centres, al calendari següent:

  • Inici del procés: a partir del dia 5 de novembre de 2018.
  • Constitució de les meses electorals: abans del dia 14 de novembre de 2018.
  • Votacions: entre els dies 26 de novembre i 30 de novembre de 2018, ambdós inclosos.
  • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 21 de desembre de 2018

La direcció del centre públic i la titularitat del centre privat concertat han de trametre als serveis territorials corresponents, o al Consorci d'Educació de Barcelona, còpia autenticada de l'acta de constitució del consell escolar resultant del procés electoral, abans del 14 de gener de 2019.

Poeu consultar el text íntegre de la Resolució comentada al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7720/1696429.pdf