Oberta la convocatòria de l'any 2018 per al finançament dels Projectes Singulars (inclòs l'àmbit educatiu) del SOC

La RESOLUCIÓ TSF/2159/2018, de 14 de setembre, obre la convocatòria de l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels Projectes Singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

L’Ordre integra en un únic finançament les actuacions previstes per a persones joves inscrites al registre de la Garantia Juvenil i que aborden la seva inserció, reinserció o retorn al sistema educatiu des de vessants molt diverses i/o en àmbits i territoris molt delimitats amb dos objectius diferenciats: la millora de l’ocupabilitat i l’adquisició d’una experiència laboral. En aquest context es financen  com a línia 1 les actuacions dels Projectes Singulars i dels Programes Integrals i s’incorpora com a línia 2 les experiències professionals com a actuació diferenciada dels propis projectes.

Qui pot sol·licitar la subvenció. Entre les entitats que poden demanar el finançament de les actuacions es troben  els Ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones joves o sobre el col·lectiu que determini la convocatòria (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc.) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú.

Qui són els destinataris: les persones joves d'entre 16 i 29 anys beneficiàries de la Garantia Juvenil en el moment de la seva data d'incorporació al projecte.

També poden ser destinatàries aquelles que no compleixin el requisit de ser beneficiàries de la Garantia Juvenil, però amb una limitació del 10% de la totalitat dels participants per projecte. La despesa corresponent a aquest percentatge de joves no serà cofinançada pel Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil.

Quines actuacions són subvencionables per a la millora de l’ocupabilitat (línia 1):

Actuacions obligatòries:

 • 1: L’orientació, que inclourà l'assessorament individualitzat, orientació professional i en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la cerca d'ocupació.
 • 2: La formació professionalitzadora ajustada a les necessitats de les persones participants. Aquesta formació podrà ser:
  • a) Formació del Fitxer Català d'Especialitats Formatives
  • b) Programes de Formació i Inserció (PFI) sempre que disposin d'autorització vigent del Departament d'Ensenyament per a la seva impartició.
  • c) Formació a mida

El percentatge mínim d'inserció a assolir serà d'un 25% dels participants en el cas de projectes destinats a col·lectius generalistes i d'un 20% en el cas de projectes destinats a col·lectius amb diversitat funcional.

S'amplia la franja d'edat fins als 25 anys el còmput per retorn al sistema educatiu reglat.

Quin és l’import de la subvenció: L'import màxim consignat per a aquesta convocatòria és de 31.000.000,00 euros. Respecte a la quantia de les subvencions els mòduls econòmics més destacables que s'estableixen són els següents:

Quantia per a l'actuació d'orientació:

 • a) Per una persona tutora/orientadora a jornada complerta l'import màxim serà de 2.900 euros/mes.
 • b) Per la persona coordinadora a jornada complerta l'import màxim serà de 290 euros/mes.
 • c) Per la persona de suport, a jornada complerta l'import màxim serà de 205 euros/mes.
 • d) La resta de despeses directes i indirectes necessàries per a l'execució de les actuacions serà com a màxim de 679 euros/mes, que es correspon al 20% de les despeses directes de personal de les lletres a), b) i c)  abans ressenyades.

Quantia per a les actuacions de formació. Es distingeix entre:

 • La formació presencial al centre de formació (“PRES”).
 • I la formació presencial d'especialitat formativa adaptada a treballadors/ores amb discapacitat (“DCP”).

Els mòduls econòmics formatius concrets (vàlids també per a la formació a mida)  s'estableixen a l’art. 6 de la Resolució i segueixen el Fitxer Català d'Especialitats Formatives.

Quantia per a la modalitat de teleformació o en línia, es determina un únic mòdul econòmic per alumne/a i hora de 5 euros, com a import a aplicar a totes les famílies professionals.

Quantia per a les pràctiques professionals no laborals en centres de treball, on els alumnes són dins d'un entorn real de producció, es determina un mòdul econòmic diferenciat de 2,5 euros per alumne/a i hora.

Quantia per als Programes de Formació i Inserció (PFI) els preus màxims són els vigents establerts pel Departament d'Ensenyament per aquests tipus de programes en el moment de publicar-se aquesta Resolució de convocatòria.

Quantia per a les actuacions de pràctiques no laborals: Mòdul mensual: 645,41 euros. Mòdul diari: 21,52 euros.

Quantia per a les actuacions de FP Dual: Mòdul mensual: 736,00 euros. Mòdul diari: 24,19 euros.

Quantia per a l'actuació d'experiències professionals: Mòdul mensual: 736,00 euros. Mòdul diari: 24,19 euros.

Les sol·licituds no podran superar l' import màxim d'1.000.000 d'euros.

Quin és el termini de sol·licitud: el termini de presentació és de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria que va tenir lloc el 27 de setembre de 2018.

Podeu consultar la Resolució comentada en el següent enllaç del DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7714/1695163.pdf  i les bases de la convocatòria en aquest altre: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7681/1690976.pdf