S'obre convocatòria per a l'acreditació de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral o vies no formals de formació per al curs 2018-2019 en centres del Departament d'Ensenyament

La RESOLUCIÓ ENS/2005/2018, de 3 d'agost, ha obert la convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2018-2019 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament.

S'ofereixen, inicialment, 781 places distribuïdes en tres àmbits segons consta a l'annex 2 i que es detallen a continuació. Cada centre té un nombre limitat de places.

  • Dependència i Teleassistència: 341 places
  • Instal·lacions elèctriques i automàtiques: 220 places
  • Activitats físiques i esportives i Socorrisme: 220 places

S'estableix un període de preinscripció telemàtica i en cas que no s'assignin totes les places els centres poden admetre noves sol·licituds fins exhaurir-les.

Per tal d'incentivar l'acreditació i la qualificació professional dels treballadors i treballadores de diversos sectors es convoquen les unitats de competència incloses a les qualificacions professionals dels títols d'ensenyaments professionals i certificats de professionalitat que consten a l'annex 3.

Requisits de participació de les persones candidates Per ser admeses cal reunir, a 30 de setembre de 2018, els requisits següents:

  • a) Tenir la nacionalitat espanyola, o haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea o ser titular d'una autorització de residència o, de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració, o haver presentat la sol·licitud de protecció internacional prevista a l'article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària.
  • b) Tenir 20 anys complerts a 30 de setembre de 2018.
  • c) Tenir experiència laboral i/o formació relacionada amb les competències professionals que es volen acreditar

La preinscripció es pot fer fins el 30 de setembre de 2018. Es tramita a la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya, accessible a través del web http://acreditat.gencat.cat. 

Efectes de les acreditacions obtingudes: l'acreditació d'unitats de competència adquirides per aquest procediment té efectes d'acreditació parcial acumulable amb la finalitat, en el seu cas, de completar la formació conduent a l'obtenció del corresponent títol o certificat. Per tant:

  • a) L'Administració educativa ha de reconèixer les unitats de competència acreditades, que tenen efectes de convalidació dels mòduls professionals corresponents, segons la normativa vigent, i que s'estableix en cadascun dels títols.
  • b) L'Administració laboral ha de reconèixer les unitats de competència acreditades, que tenen efectes d'exempció dels mòduls formatius associats a les unitats de competència dels certificats de professionalitat, segons la normativa vigent, i que s'estableix en cadascun dels certificats.

A l'adreça http://acreditat.gencat.cat/ca/ s'informa de la convocatòria i es fa pública la relació de centres i de punts d'informació i d'orientació que es troben a disposició de les persones interessades. Als webs dels centres participants es troba informació detallada de la convocatòria.

També podeu consultar la convocatòria en el següent enllaç del DOGC:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7697/1692834.pdf

1
Etiquetes:
undefined
1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica