Convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2018/19

La RESOLUCIÓ ENS/2006/2018, de 6 de setembre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.

Les estades de formació de tipus B,  són les que es realitzen en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l'horari lectiu del professorat i requereixen que a la plantilla del centre hi hagi disponibilitat de professorat per atendre les activitats lectives del professorat que participi en l'estada de formació.

Beneficiaris: El professorat que compleixi els requisits que preveu l'article 7 de l'Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre :

  • Del cos de catedràtics d'ensenyament secundari,
  • Del cos de professorat d'ensenyament secundari;
  • Del cos de professorat tècnic de formació professional;
  • Interí dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament;
  • Dels centres educatius públics dels ens locals; i
  • Dels centres educatius privats sostinguts amb fons públics.

Es convoquen 100 places per al professorat de centres públics i 20 per al professorat de centres privats sostinguts amb fons públics. Entre les reserves de places per a centres públics, hi ha: 

  • El 50 % de places per a estades de projectes relacionats amb la implantació o el desenvolupament de la formació professional amb alternança que es realitzin en empreses o entitats amb conveni per a la impartició d'aquesta modalitat.
  • El 10% de les places per al professorat que desplega projectes d'estades relatives a cicles formatius de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació que s'imparteixin per primera vegada o que estigui previst impartir-los per primera vegada en el proper curs. En cas que no es cobreixi la reserva, el nombre sobrant augmenta el nombre d'estades de projectes relacionats amb la formació en alternança.

Les estades de formació del professorat s'han de dur a terme preferentment en el territori europeu. La realització d'estades de formació del professorat fora del territori espanyol requereix la signatura prèvia d'un compromís formatiu entre el centre d'enviament i l'organització d'acollida, que inclogui el programa formatiu detallat a l'estranger proposat i les dades bàsiques de l'estada, d'acord amb el model establert per la Direcció General de Formació Professional Inicial i d'Ensenyaments de Règim Especial. El professorat haurà de disposar de les assegurances d'accident, de responsabilitat civil i d'assistència en viatge corresponents durant el període de realització de l'estada.

La sol·licitud pot ser individual o de grup. I s'ha de fer pel procediment establert en els corresponents Portals de centre del Departament d'Ensenyament.

El termini ordinari de presentació de sol·licituds és fins el 16 d'octubre de 2018.

Podeu consultar tots els requisits de la convocatòria en el següent enllaç del DOGC:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7706/1693863.pdf