Es crea el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador i s'obre convocatòria de selecció

La RESOLUCIÓ ENS/2038/2018, de 30 d'agost, crea el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador i obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018/2019.

Els destinataris del Programa Orientació són els centres educatius que imparteixen ensenyaments d'educació secundària obligatòria i de batxillerat i ensenyaments professionals de titularitat del Departament d'Ensenyament, de titularitat municipal o de titularitat privada en règim de concert.

L’article 17 del Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria defineix l’orientació educativa en els següents termes:

 • Compren les accions de centre que promouen l’acompanyament personalitzat de l’alumne i suposen l’eix vertebrador de l’acció educativa del centre. El projecte educatiu n’ha d’establir els principis que la regulen.
 • Consisteix en el conjunt d’actuacions de l’equip docent, programades, sistematitzades i avaluades en el marc de la programació general anual de centre, per garantir el desenvolupament de l’alumne, l’assoliment de les competències clau i l’acompanyament personalitzat al llarg de la seva escolarització.
 • S’adreça a tot l’alumnat, és responsabilitat de tot el professorat i inclou l’atenció a la diversitat, l’acció tutorial i l’orientació acadèmica i professional.
 • Es duu a terme en els àmbits personal, acadèmic i professional de l’alumne.
 • I es pot desenvolupar a nivell individual o grupal.

L'orientació educativa incorporada en el currículum comporta dissenyar estratègies didàctiques i pedagògiques per fomentar l'aprenentatge i l'autonomia dels alumnes. El procés orientador continuat inclou les actuacions d'orientació acadèmica i professional des del principi de l'etapa.

En aquest context el  Programa Orientació que es crea s'emmarca en els següents àmbits d'innovació (segons definició de la Comissió d'Innovació):

 • a) Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l'ensenyament i aprenentatge.
 • b) Àmbit 2: organització i gestió educativa.
 • c) Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l'entorn.

Respecte a la convocatòria de selecció de centres educatius que vulguin formar part d'aquest Programa a partir del curs 2018/2019: 

 • S'hi farà entre aquells centres que hagin completat algun dels cursos de l'itinerari formatiu en orientació educativa i acció tutorial impulsat per la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i tinguin un pla d'orientació per al curs 2018-2019. Els centres interessats disposen fins al 30 de setembre per presentar la sol·licitud corresponent. 
 • Els projectes que es presentin han de comptar amb la implicació de l'equip docent i tenir una durada de tres cursos: 
  • 1 any: disseny;
  • 2 any: implementació; 
  • 3 any: avaluació i transferència
 • Entre els criteris de selecció es tindrà en compte que el projecte orientador que presenti el centre estigui en coherència amb el PEC, el Projecte de direcció i altres plans de centre.

Finalment i pel que fa als efectes de la participació en el Programa, es poden distingir aquests:

 1. Durant la durada del projecte. Els centres seleccionats rebran:
 • a) Assessorament per al desenvolupament de les activitats d'innovació i avaluació del projecte.
 • b) Formació adreçada a l'equip impulsor del centre.
 • c) Entorns virtuals de suport al projecte de centre.
 • d) Documentació per a la gestió del Programa Orientació.
 • e) Difusió dels materials didàctics fruit de la participació en el Programa seleccionats per la unitat gestora per la seva qualitat i rellevància.
 • f) Prioritat en la participació en altres iniciatives relacionades amb l'orientació educativa.
 1. Un cop acabat el projecte. Se certificarà la formació permanent del professorat i quan es reuneixen els requisits normatius també la innovació educativa.

Podeu consultar el text íntegre  de la Resolució ressenyada al DOGC de 5 de setembre de 2018: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7700/1693187.pdf