Modificació de la normativa local per atorgar competències als ajuntaments en l'àmbit de la lluita contra la violència de gènere

El Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, aprova mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d'Estat espanyol contra la violència de gènere.

Entre les mesures adoptades modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que estableix les competències pròpies dels ajuntaments, per afegir-hi a l'apartat 2 de l'article 25 una nova competència, concretament  la lletra o), amb el següent redactat.:

  • «O) Actuacions a la promoció de la igualtat entre homes i dones així com contra la violència de gènere. »

Amb l'establiment d'aquesta competència es pretén que l'Administració local pugui dur a terme actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones, així com contra la violència de gènere, ja que es tracta de l'administració més propera a la ciutadania i, per tant, a les víctimes.

D'altra banda la Disposició final tercera estableix els següents criteris respecte a la distribució dels fons assignats als ajuntaments (via transferència finalista i directa o través d'altres entitats locals) per a programes dirigits a l'eradicació de la violència de gènere:

  • a) Una quantitat fixa per municipi. La quantia per a l'any 2018 serà de 689 euros.
  • b) Una quantitat fixa, en funció del nombre d'habitants de dret del municipi. La xifra d'habitants de dret és la de població del padró municipal vigent a 1 de gener de 2017 i oficialment aprovat pel Govern. La quantia per a l'any 2018 serà de 0,18 euros per habitant.  
  • c) L'import de la transferència vindrà donat per la suma de les quanties anteriorment assenyalades.

El romanent que hi hagi després de l'anterior repartiment es distribuirà proporcionalment entre tots els municipis incorporats al Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere a data 1 de juliol de l'any al qual correspongui l'assignació del fons.

Aquesta normativa es va publicar al BOE el dissabte 4 d’agost de 2018 i ja és vigent.

Podeu consultar-la en el següent enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf