Minoració del preu de la matrícula universitària per a estudiants del doble grau d'educació infantil i primària en una universitat pública catalana per al curs 2018/19

La RESOLUCIÓ EMC/1879/2018, de 23 de juliol, ha aprovat el procediment per a la minoració del preu de la matrícula universitària per a estudiants que cursen el doble grau d'educació infantil i primària en una universitat pública catalana per al curs 2018/2019 en determintas supòsits.

Persones beneficiàries i requisits :

  • a) Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas d'estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, d'estrangeria. En el cas d'estudiants que no tenen la nacionalitat espanyola, es requereix que l'estudiant o les persones que el o la sustenten hagin treballat a Espanya l'any 2017.
  • b) Matricular-se de primer curs del doble grau d'educació infantil i primària impartit el curs 2018-2019 en un centre propi d'una universitat pública de Catalunya.
  • c) Tenir una nota d'accés a la universitat igual o superior a 8 a la fase general en les proves de les PAU per a estudiants de les vies 0 i 7 de les PAU, o tenir qualificacions mitjanes dels estudis de cicles formatius de grau superior iguals o superiors a 9 per als procedents de les vies d'accés 4 i 8 de CFGS.
  • d) Matricular-se dels crèdits per primera vegada.

La minoració serà del 100% del preu de la matrícula universitària S'aplicarà a un màxim de 110 sol·licituds:

  • 100 d'estudiants provinents de les vies d'accés 0 i 7 en la fase general de les PAU.
  • 10 d'estudiants provinents de les vies d'accés 4 i 8 de CFGS.

Termini de presentació: des del dia 24 de setembre i fins el dia 22 d'octubre de 2018 a les 13:00h. hora local.

Trobareu el text complert de la Resolució en el següent enllaç del portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7679/1690644.pdf