Convocatòria de subvencions per finançar les despeses del transport dels escolars dins la campanya "Coneguem Els Nostres Parcs" durant el curs 2018/19

La Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d'Espais Naturals) ha convocat subvencions pels ajuntaments de la província de Barcelona amb la finalitat de finançar les despeses de transport escolar de la campanya "Coneguem els nostres parcs" del curs 2018/19.

  • Qui pot sol·licitar-les?: els ajuntaments de la Provincia de Barcelona o els seus organismes autònoms "amb competències en matèria d'educació".
  • Quin és l'¡objecte: finançar les despeses del transport escolar de sisè curs dels centres d'ensenyament primari, que realitzin visites als espais protegits que gestiona la Diputació de Barcelona, ​​dins de la campanya "Coneguem Els nostres Parcs "durant el curs escolar 2018/19. La finalitat de les subvencions és aconseguir que el major nombre d'escolars es beneficiïn de la citada campanya.
  • Import: El pressupost màxim de la convocatòria és de 60.000,00 € .

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin serà del 50% del cost total de l'activitat subvencionada, fins a esgotar la consignació pressupostaria. En el supòsit d'esgotar el pressupost disponible, l'import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre els sol·licitants.

  • Termini de presentació de les sol·licituds: comença l’endemà de la publicació d’un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 28 de setembre de 2018. 
  • Termini d'execució i justificació els Ajuntaments hauran de justificar la realització de l’activitat subvencionada abans del 1 d’octubre de 2019.

Podeu consultar l'extracte publicat al BOPB en el següent enllaç: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&07/022018015640.pdf&1