Adaptació parcial i transitòria a la normativa de protecció de dades de la Unió Europea

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades és plenament aplicable a Espanya des del 25 de maig del 2018.

Aquest Reglament va fer una modificació profunda del règim vigent en matèria de protecció de dades personals, no només des del punt de vista substantiu i de compliment per les persones obligades, sinó particularment pel que afecta l'activitat de supervisió per part de les autoritats de control que el mateix hi regula. D'altra banda, nombrosos preceptes del Reglament  necessiten de desenvolupament (obligatori o potestatiu) pels Estats membres.
 
Cal, doncs, modificar el dret espanyol per adaptar-lo expressament a aquesta nova normativa sobre protecció de dades de la Unió Europea.

Amb aquesta finalitat s'acaba d'aprovar el Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol. Ara bé, aquesta normativa tramitada per la via d'urgència només realitza:

  1. Una adaptació parcial ja que regula únicament aspectes que no configuren el contingut essencial del dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, els quals s’han regular  per llei orgànica. En concret, els tres capítols en què s’articula el Reial Decret citat tracten aquests àmbits:
  • El capítol I atén la necessitat d'identificar el personal competent per a l' exercici dels poders d'investigació que el Reglament General de Protecció de Dades atorga en el seu article 58.1 a les autoritats de control.
  • El capítol II articula el nou règim sancionador que estableix el Reglament General de Protecció de Dades.
  • El capítol III conté la regulació del procediment en el cas que hi hagi una possible vulneració del Reglament General de Protecció de Dades.
  1.  Una adaptació provisional, perquè la seva vigència es limita al moment en què entri en vigor la nova legislació orgànica de protecció de dades. Aquesta llei orgànica es troba a l’actualitat com a projecte de llei en fase de tramitació parlamentària. 

 
Podeu consultar el text complert del Reial decret comentat al següent link: https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10751.pdf