Aprovat l'accés universal al sistema de salut espanyol

El dret a la protecció de la salut ha estat reconegut a nivell internacional com un dret inherent a tot ésser humà, sobre el què no es poden introduir elements discriminatoris com, per exemple, l'exigència de regularitat en la situació administrativa de les persones estrangeres.

Amb la finalitat de restituir aquest dret fonamental, el Reial decret llei 7/2018, de 27 de juliol, ha aprovat l'accés universal a l'atenció sanitària a totes les persones que tinguin establerta la seva residència en el territori espanyol independentment de la seva nacionalitat. Diu literalment l'article:

“ 3 ter. Protecció de la salut i atenció sanitària a les persones estrangeres que trobant a Espanya no tinguin la residència legal al territori espanyol.

1. Les persones estrangeres no registrades ni autoritzades com a residents a Espanya tenen dret a la protecció de la salut i a l'atenció sanitària en les mateixes condicions que les persones amb nacionalitat espanyola, tal com s'estableix a l'article 3.1.

2. L'esmentada assistència serà amb càrrec als fons públics de les administracions competents sempre que aquestes persones compleixin tots els requisits següents:

a) No tenir l'obligació d'acreditar la cobertura obligatòria de la prestació sanitària per una altra via, en virtut del que disposa en el dret de la Unió Europea, els convenis bilaterals i la resta de normativa aplicable.

b) No poder exportar el dret de cobertura sanitària des del seu país d'origen o procedència.

c) No haver un tercer obligat al pagament "

 
Es deroga expressament la normativa aprovada inicialment l’any 2012 que va deixar fora de l’atenció sanitària pública a les persones adultes no registrades ni autoritzades a residir en Espanya. La prestació sanitària va quedar així limitada a l'assistència en cas d'urgència per malaltia greu o accident fins la situació d'alta mèdica i a l'assistència durant l'embaràs, part i postpart.
 
La normativa ara aprovada té repercussions en l’àmbit educatiu.  

Recordem, per exemple, que els documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius de Catalunya pel curs 2018/2019 que es va aprovar amb la normativa anteriorment vigent diu, en relació a l’assegurança escolar obligatòria dels alumnes a partir de tercer d’ESO menors de 28 anys,  que resten exclosos de la seva cobertura "els alumnes estrangers que no resideixin o no s’estiguin legalment a Espanya”. Podeu comnsultar-la en el següent enllaç: http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Assegurances_personal.pdf

S’imposa una revisió expressa d’aquesta exclusió o com a mínim una reinterpretació de la mateixa.
 
Com diu el preàmbul del Reial decret llei 7/2018 comentat: “ més enllà d'atendre a una exigència ètica com és la protecció de la salut, la universalitat de l'atenció no només redunda en la millora de la salut individual, sinó també en la salut col·lectiva de tota la població.”
 

Podeu accedir al text complert del citat Reial decret llei en el següent enllaç del portal BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10752.pdf