S'aprova una nova normativa per regular el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'ESO

L'ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, determina el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria (ESO).

Aquesta Ordre:

  • Desenvolupa l’establert al capítol 4 del Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, on s’estableix  que l'avaluació de l'alumne és una part essencial del seu procés d'aprenentatge i que, conseqüentment, ha de tenir un enfocament global, continuat i integrador.
  • I, entre d'altres, fixa com a finalitat de l'avaluació la d’acompanyar i millorar el procés d'aprenentatge pel que fa als continguts i al grau d'assoliment de les competències, tenint en compte el ritme i la potencialitat de cada persona, analitzant les dificultats i trobant les estratègies per superar-les, de manera que pugui oferir als alumnes i al professorat l'orientació necessària per a la millora educativa.

L’avaluació, és doncs, una part activa del procés d'aprenentatge dels alumnes. En aquesta línia la citada Ordre, seguint els canvis introduïts a l’educació primària, realitza un canvi en l’expressió de les qualificacions que implica en sí mateixa una transformació conceptual important. A partir de la seva entrada en vigència s'utilitzaran qualificacions qualitatives per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d'assoliment de les competències. Concretament les següents:

  • No assoliment (NA);
  • Assoliment satisfactori (AS);
  • Assoliment notable (AN), i
  • Assoliment excel·lent (AE).

El Treball de Síntesi de 1r a 3r i el Projecte de Recerca de 4t s'avaluen amb relació a les competències dels àmbits associats a les matèries i dels àmbits transversals que hi intervenen; per tant, no s'avaluen amb una qualificació específica, com passa amb la prestació del Servei Comunitari. En tots aquests casos s'han d'incloure en les actes en els termes: no fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofitament (FA).

En cas que l'alumne es traslladi fora de Catalunya, o en altres casos en què sigui necessari, caldrà aplicar les equivalències establertes a l'annex 6.

  • No assoliment  (NA) Insuficient / Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4
  • Assoliment satisfactori (AS) Suficient / Suficiente (SU): 5 Bé / Bien (BI): 6 

  • Assoliment notable (AN) Notable (NT): 7 o 8

  • Assoliment excel·lent (AE) Excel·lent / Sobresaliente (SB): 9 o 10

Les normes d'avaluació establertes en aquesta Ordre s'implanten l'any acadèmic 2018-2019 a tots els cursos de l'educació secundària obligatòria.

Podeu consultar tota la regulació aprovada per aquesta Ordre clicant en el següent enllaç del DOGC:  

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7659/1685428.pdf