S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al projecte Treball als barris amb alguns programes de capacitació i aprenentatge professionalitzador

L'ORDRE TSF/122/2018, de 23 de juliol, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: el projecte Treball als barris.

 • Destinataris:  aquells ajuntaments que tenen aprovats projectes d'intervenció integral en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya a l'empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, així com els seus organismes autònoms i entitats dependents o vinculades a aquells.
 • Entre els programes subvencionables (5 programes  i 7 accions) es troben el B i el C que són de capacitació  i aprenentatge professionalitzador amb el següent contingut:

1: El Programa B és un programa de capacitació que té per objectiu la millora de l'ocupabilitat i les competències de les persones destinatàries i es plantegen per tal de seleccionar, motivar, inserir i mantenir dins un procés formatiu a aquelles persones que formen part dels col·lectius més desfavorits del barri objecte d'actuació. 

 • B1 Aprenentatge integratLes accions d'aprenentatge integrat estan concebudes per afavorir la participació de les persones que es troben allunyades dels recursos formatius, i per tant el seu objectiu és aconseguir en primer lloc la millora de les competències de base i les competències transversals, i en segon lloc l'assoliment d'unes competències professionals. 
 • B2 Aprenentatge professionalitzador Les accions d'aprenentatge professionalitzador tenen com a objectiu bàsic la millora de les competències professionals. Es realitzaran preferentment en especialitats vinculades a certificats de professionalitat. També es poden incloure mòduls específics adaptats a les necessitats del col·lectiu, així com de millora de les competències transversals o competències clau.

Els àmbits prioritaris d'actuació de les accions d'aprenentatge són els següents:

 • Tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Serveis de proximitat i atenció a les persones.
 • Medi ambient, energies i sostenibilitat.
 • Imatge i so i producció audiovisual. 
 • Serveis a la comunitat.
 • Serveis vinculats a la salut.
 • Altres que permetin l'adquisició de competències de base i transversals necessàries per a l'accés al mercat laboral i que aportin valor afegit a les actuacions programades en el marc del projecte Treball als barris. 

Condicions específiques de les persones destinatàries

 • B1 Aprenentatge integrat: persones en situació de risc d'exclusió social amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, com són aquelles persones que no disposen del graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i aquelles que malgrat que l'hagin obtingut no hagin continuat amb els estudis postobligatoris.
 • B2 Aprenentatge professionalitzador: persones que tinguin uns coneixements bàsics assolits, com són les persones que han superat l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), o bé cicles formatius de grau mitjà o superior o tenen experiència professional. Així mateix, podran participar en aquestes accions persones treballadores en actiu amb necessitat de reciclatge professional. 

2: El programa C és un programa mixt de formació i de treball  pels projectes de cases d'oficis, els quals  consten de dues fases. La primera fase és de caràcter formatiu i la segona fase és de formació en alternança amb el treball.

La resolució comentada no obre la convocatòria,  caldrà esperar doncs a la seva publicació segurament en dies propers.

Podeu consultar les bases al següent link del portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7672/1688990.pdf