Convocatòria 2018 de proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial

La RESOLUCIÓ ENS/1777/2018, de 18 de juliol, convoca proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2018.

Concretament els següents ciclesamb el pla d'estudis establert en la normativa que també es referencia:

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior

Els requisits de les persones sol·licitants es detallen a l'art.2 i varien en funció del grau al que aspirin, i això tant respecte a la situació formativa precedent com respecte a l'edat (els de grau mitjà han de tenir complerts 18 anys (o complir-los durant l'any 2018) mentre que els de grau superior han de tenir complerts 20 anys (o complir-los durant l'any 2018), excepte en el cas d'estar en possessió d'un títol de tècnic/a, que han de tenir complerts 19 anys,o complir-los durant l'any 2018 ).

El període d'inscripció en les proves:

 • Des de les 9.00 h del 8 d'octubre de 2018 fins a les 23.59 h del 24 d'octubre de 2018.
 • La sol·licitud es presenta en el registre telemàtic, mitjançant l'aplicació informàtica disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (apartat de Proves d'obtenció de títols).
 • La llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació del motiu d'exclusió i les convalidacions atorgades, es pot consultar a partir del dia 18 de desembre de 2018.

Calendari de les proves:

 • Les proves tècniques tenen lloc del 14 de gener de 2019 al 18 de gener de 2019.
 • Les proves úniques i pràctiques es realitzen del 14 de gener de 2019 al 15 de febrer de 2019.
 • Tots els calendaris i horaris específics de les proves de cada crèdit o unitat formativa es fan públics als centres examinadors respectius i també a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, no més tard del 14 de desembre de 2018. 

Publicació de resultats provisionals i definitius : a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (apartat de Proves d'obtenció de títols) en les dates següents:

a) Proves tècniques:

 • Qualificacions provisionals: a partir del 25 de gener de 2019.
 • Qualificacions definitives: a partir del 6 de febrer de 2019.

b) Proves úniques, proves pràctiques i qualificacions globals dels crèdits, unitats formatives i mòduls professionals:

 • Qualificacions provisionals: a partir del 22 de febrer de 2019.
 • Qualificacions definitives: a partir del 6 de març de 2019.

c) Crèdit o mòdul professional de síntesi i/o mòdul professional de projecte i qualificacions finals dels títols:

 • Qualificacions provisionals: a partir del 5 d'abril de 2019.
 • Qualificacions definitives de les proves: a partir del 24 d'abril de 2019. Lliurament de certificats: a partir del 24 d'abril de 2019. 

Les persones interessades podeu informar-vos sobre aquesta convocatòria a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (apartat de Proves d'obtenció de títols) i en els centres educatius que imparteixen les titulacions convocades. També podeu consultar el text íntegre de la Resolució que fa pública la convocatòria en el següent enllaç del DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7672/1688974.pdf