Acord de Govern/65/2018, de 24 de juliol, per impulsar la implementació de la tecnologia blockchain a les administracions públiques catalanes

L'ACORD GOV/65/2018, de 24 de juliol,  vol impulsar la implementació de la tecnologia blockchain a l'activitat de les administracions públiques catalanes.

Segons consta al preàmbul de l'Acord: Una blockchain (cadena de blocs) és una base de dades distribuïda que permet mantenir un registre de transaccions permanent, immutable i de manera segura. En fer ús de claus criptogràfiques i estar distribuïda entre milers d'ordenadors, o nodes, presenta molts avantatges en matèria de seguretat de la informació enfront de possibles manipulacions i fraus. És una tecnologia que té el potencial per modificar globalment la manera en què els serveis digitals tradicionals es proveeixen als sectors públics, a les indústries i a la ciutadania.

La implementació de la tecnologia blockchain en l'Administració obre un ventall d'oportunitats que permet aprofitar els beneficis següents:

 • Gestionar la informació de manera més segura.
 • Unificar les fonts d'accés a la informació en sistemes complexos per garantir l'accessibilitat.
 • Optimitzar processos i reduir costos operatius.
 • Dotar els processos de més transparència.
 • Autentificació més segura i àgil de la identitat.
 • Persistència i integritat de les dades.
 • Estalvis en infraestructura tecnològica. 

En base a l'exposat s'acorda:

 1. Impulsar la implementació de la tecnologia blockchain a l'activitat de les administracions públiques catalanes, amb els objectius següents:
 • a) posicionar Catalunya com a capdavantera en l'ús i en el desenvolupament de la tecnologia blockchain,
 • b) impulsar l'ús, per part de l'Administració pública, de la tecnologia blockchain per oferir millors serveis i amb més transparència,
 • c) potenciar el coneixement, la formació i la creació de talent en l'àmbit de la tecnologia blockchain,
 • d) impulsar la recerca i la innovació en aquesta matèria per part dels agents de R+D+i involucrant els agents de la quàdruple hèlix (administracions, empreses, universitats i societat civil),
 • e) promoure el desenvolupament d'una nova indústria al voltant de la tecnologia blockchain, i
 • f) promoure, entre la ciutadania, les possibilitats i potencialitats d'aquesta tecnologia per facilitar-ne l'adopció i la seva participació.
 1. Elaborar el Pla d'impuls de la tecnologia blockchain abans del 31 de desembre de 2018.

Podeu llegir el contingut complert de l'Acord en el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7672/1688840.pdf