ACORD del Govern de la Generalitat sobre mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament

Per ACORD GOV/50/2018, de 17 de juliol, s'estableixen un seguit de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament que tenen com a base la situació de pròrroga pressupostària per a l'any 2018 que impossibilita l'aplicació de mesures que generin increment de despesa de capítol I de personal docent per al curs 2018-2019 respecte de l'efectuada el curs 2017-2018.

Les mesures acordades afecten la reducció d'hores del professorat major de 55 anys que no es podrà fer efectiva tampoc el curs 2018-2019, ja que comportaria l'assignació de recursos addicionals a les plantilles dels centres educatius i, en conseqüència, un augment de la despesa pressupostada.  

En aquest context s'acorda que el professorat que tingui entre 55 i 64 anys :

  1. Tindrà l’horari setmanal lectiu d'atenció directa a l'alumnat previst amb caràcter general per al personal docent:
  • 24 hores setmanals  en educació infantil i primària.
  • 21 hores setmanals en educació de persones adultes.
  • 19 hores setmanals en la resta d'ensenyaments de règim general i especial.
  1. Podrà  tenir una reducció de 2 hores d'activitats complementàries corresponents a l'horari fix de permanència al centre i no sotmès necessàriament a l'horari fix setmanal. Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d'activitats complementàries s'incorporen a l'horari setmanal que no s'ha de fer necessàriament al centre, i que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts.

Podeu consultar l’Acord al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7667/1687766.pdf