Convocatòria pública per al reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius públics i privats concertats de Catalunya

S’entén per innovació pedagògica un procés planificat de canvi i renovació que :

 • Es fonamenta en la recerca,
 • Respon a l’evolució social,
 • Condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu, i
 • Pot ser transferible a la resta de centres educatius.

L'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre,  regula  el reconeixement de la innovació pedagògica i determina les modalitats d'innovació pedagògica dels centres educatius de Catalunya.

En aquest context la RESOLUCIÓ ENS/1542/2018, de 2 de juliol, ha obert convocatòria pública per al reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius de Catalunya:

Objecte  Projectes d'innovació pedagògica consolidats que hagin transformat i millorat la qualitat i equitat del sistema educatiu  (art.2 de l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica).

Destinataris Els centres educatius públics i privats sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments:

 • d'educació infantil i primària,
 • i/o d'educació secundària obligatòria,
 • i/o de batxillerat,
 • i/o de formació professional inicial,
 • i/o ensenyaments de règim especial,
 • i/o educació de persones adultes. 

Requisits destacables:

 • Que el projecte estigui emmarcat en un o més dels tres àmbits d'innovació aprovats per la Comissió d'Innovació del Departament d'Ensenyament en relació al reconeixement de la innovació pedagògica:
  • Àmbit 1: Metodologies i recursos per a la millora de l'ensenyament i aprenentatge.
  • Àmbit 2: Organització i gestió educativa.
  • Àmbit 3: Relació i cooperació amb la comunitat educativa i l'entorn.
 • Que el projecte no hagi estat certificat per cap programa d'innovació amb anterioritat.
 • Haver desenvolupat el projecte segons les fases de la innovació pedagògica (disseny, implementació i consolidació) en un mínim de 3 cursos en els últims 5 cursos acadèmics. 

Sol·licitud:

 • El model de sol·licitud, de memòria i les instruccions per a la seva compleció estaran disponibles en el portal de centres del Departament d'Ensenyament.
 • Només es podrà presentar una memòria d'un projecte d'innovació pedagògica per centre. 

El termini de presentació de la sol·licitud  comprèn des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC (el 6 de juliol de 2018) i fins inicialment al 14 de setembre de 2018. Posteriorment aquesta data s'ha ampliat al 31 d'octubre de 2018 per la Resolució ENS/1542/2018, de 2 de juliol que podeu llegir en el següent enllaç del DOGC:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7697/1692816.pdf

Podeu consultar tots els requisits de la convocatòria en el portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7658/1685204.pdf

Trobareu el document marc de la innovació pedagògica a Catalunya en aquest altre enllaç: 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/innovacio/marc_normatiu/documents/marc_dinnovacio_pedagogica.pdf