S'estableix el currículum de llengües estrangeres als centres públics autoritzats de formació de persones adultes

La RESOLUCIÓ ENS/1403/2018, de 21 de juny, estableix el currículum de llengües estrangeres als centres de formació de persones adultes.

Es d'aplicació al centres de formació de persones adultes que depenen del Departament d'Ensenyament i als centres públics d'altres titularitats autoritzats pel Departament d'Ensenyament a partir del curs 2018/2019.

El currículum aprovat comprèn:

  • a) Els objectius d'aprenentatge, els continguts i els criteris d'avaluació que es detallen a l'annex 1.

"Les programacions didàctiques han de partir de situacions significatives i funcionals, tan reals com sigui possible i en contextos diferents, i han de fomentar la reflexió sobre la pràctica i el propi procés d'aprenentatge...

Pel que fa a l'enfocament metodològic, l'aprenent ha de ser l'eix fonamental del procés d'ensenyamentaprenentatge i ha de poder interactuar-hi activament. L'ensenyament de la llengua ha de ser globalitzat i cal garantir un aprenentatge significatiu...

La metodologia didàctica s'ha d'orientar a l'acció i s'ha de basar en l'enfocament comunicatiu, prioritzant el desenvolupament de les habilitats lingüístiques i comunicatives de l'alumne."

Els tres nivells del currículum de llengües estrangeres establert es corresponen al nivell bàsic del MECR.

  • b) Els criteris i els procediments per a l'avaluació i certificació del nivell bàsic, que es detallen a l'annex 2.

"L'avaluació ha de ser l'eina educativa que permeti assolir l'autoregulació del propi aprenentatge i adequar els ensenyaments a les característiques de cada aprenent".

  • c) Els models de certificats de qualificacions, expedient acadèmic, actes d'avaluació parcials i actes d'avaluació final que s'expliciten a l'annex 3.

Són documents oficials del procés d'avaluació:

1. L'expedient acadèmic dels ensenyaments de llengües.

2. L'acta d'avaluació parcial de qualificacions dels ensenyaments de llengües estrangeres dels nivells 1, 2 i 3.

3. L'acta d'avaluació final de qualificacions dels ensenyaments de llengües estrangeres dels nivells 1 i 2.

4. L'acta d'avaluació final de qualificacions dels ensenyaments de llengües estrangeres del nivell 3.

5. Certificat de qualificacions dels ensenyaments de llengües estrangeres. Aquests documents s'han d'ajustar als models que es poden trobar al portal de centres del Departament d'Ensenyament i al portal de centres d'altres titularitats, ubicats al web del Departament d'Ensenyament.

Podeu accedir al contingut íntegre de la Resolució clicant en el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7652/1683438.pdf