S'aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius de titularitat pública per al curs 2018-2019

La Resolució de 20 de juny de 2018, aprova els documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius de titularitat pública per al curs 2018-2019.

La trobareu en aquest enllaç:  

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/Resolucio_DOIGC_18_19.pdf .

La documentació és accessible al portal de centres del Departament d'Ensenyament: http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda i la teníu en obert en aquest altres enllaços:   

Les principals novetats que s'incorporen pel proper curs són, segons manifesta el propi Departament d'Ensenyament, les següents:

Documents de gestió del centre:  Com a mesura de transparència, les escoles i instituts hauran de fer públics, com a minim, aquests documents:

  • El projecte educatiu de centre (PEC)
  • Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)
  • El projecte lingüístic (PL)
  • El projecte de direcció (PdD)
  • La programació general anual (PGA)
  • La memòria anual (MA)

Innovació pedagògica: Readreçament al document “Marc de la innovació pedagògica a Catalunya”. I trobareu penjat aquest altre document com a documentació de gestió dels centres: 

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Innovacio_pedagogica.pdf

"El projecte lingüístic: s’enllaça amb el document “El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural”: http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Tractament_us_llengues.pdf

Curs per a l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior: Es desenvolupa l’acció tutorial i l’orientació acadèmica, i es detalla l’informe personal d’orientació professional.http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_FP.pdf

Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària: Es fa constar el desplegament del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Infantil_primaria.pdf

Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO S’aprofundeix en el desplegament del currículum competencial en cada àmbit i es formula un nou pas per a l’assoliment de les competències per part dels alumnes.  

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_ESO.pdf

I en els PFI: http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_PFI.pdf

Ensenyaments de música de grau professional: Es permet que es presentin a la prova d’accés als ensenyaments artístics superiors de música, en casos excepcionals, alumnes majors de 16 anys que estiguin cursant o hagin superat la prova d’accés a sisè curs de grau professional.

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Musica.pdf

Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació: Es crea un apartat específic per als instituts escola, es detalla que cal un nomenament explícit del coordinador o coordinadora de prevenció de riscos laborals i s’estableix una nova assignació horària per a aquests òrgans unipersonals.

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/ORG_Organs_unipersonals.pdf

Personal docent: Nova redacció explicativa dels mestres especialistes en el suport a la inclusió, dels professors de l’especialitat d’orientació educativa i dels mestres de pedagogia terapèutica i dels professors de suport intensiu per a l’escolarització inclusiva.

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/ORG_Personal_docent.pdf

Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER S’especifica que correspon a la direcció de la ZER assignar a cada escola el nombre de llocs de treball i l’especialitat docent, i es concreten les comissions de seguiment en la implementació del pla experimental del primer cicle d’educació infantil a l’escola rural. http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/ORG_Escoles_rurals_ZER.pdf

Actuacions del centre en diversos supòsits: S’exposen les funcions de l’equip d’assessorament tècnic civil en l’àmbit de família i s’enllaça amb el “Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius”. 

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Actuacions_centres.pdf

Formació del personal dels centres educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques: S’afegeix un nou apartat explicatiu de la formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques. http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Formacio_PAS.pdf

Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet: S’ha adequat el document al nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD)." Trobareu aquesta nova documentació al següent enllaç: http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Proteccio_dades.pdf