Convocatòria de subvencions a centres educatius per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI) per al curs 2018-2019

La RESOLUCIÓ ENS/1336/2018, de 13 de juny, obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI) per al curs 2018/19.

Qui pot demanar-la?: els centres educatius públics que no siguin de titularitat de la Generalitat de Catalunya i els centres educatius privats autoritzats pel Departament d'Ensenyament, inclosos a la Resolució per la qual es fa pública la relació de centres i establiments que ofereixen Programes de Formació i Inserció el curs 2018-2019.

Quins PFI ?:  Són subvencionables els perfils dels PFI establerts a la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció, pels imports per perfil que consten a l'annex 2 de les bases reguladores. 

Els PFI s'han d'iniciar durant el període comprés entre el 10 de setembre i el 19 d'octubre de 2018 i han de finalitzar, com a màxim, el 16 de juliol de 2019, inclosa la formació pràctica en centres de treball. 

Import: Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import total de 2.625.000,00 euros, dels quals 2.100.000,00 euros corresponen a l'anualitat 2018 i 525.000,00 euros corresponen a l'anualitat 2019.  

Despeses subvencionables:  cal tenir en compte que les despeses de personal que corresponen a la impartició de la formació han de suposar entre el 60 i el 80% del total de les despeses del personal formador. En cas de no arribar a l'import mínim, la diferència no es podrà imputar a altres conceptes i aquesta diferència es considera despesa no subvencionable.

El total de despeses del personal formador ha d'estar comprès entre un mínim de 32.000€ i un màxim de 44.000€. En el cas de les despeses de personal formador extern, el preu/hora subvencionable no pot superar els 50€/h ni pot ser inferior a 25€/h.

D'altra banda,  el llindar establert per a la contractació menor és de 14.999,99 euros. Quan la despesa subvencionable s'hagi de contractar i se superi aquest llindar, caldrà sol·licitar (amb caràcter general) com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors abans d'iniciar-se la prestació del servei.

Justificació:  la presentació ha de ser telemàtica (els centres educatius de titularitat local a través de l'EACAT ) i no més tard del 16 de setembre de 2019.

Com es demana?: 

  • Utilitzant el formulari electrònic de sol·licitud que estarà disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.
  • Cal presentar una sol·licitud diferent per cada PFI per al qual es demani una subvenció.
  • Cada centre educatiu pot presentar un màxim de 4 sol·licituds, tenint en compte que el nombre de sol·licituds corresponents a perfils d'una mateixa família professional és d'un màxim de dos.

Termini: 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, que ha tingut lloc el 25 de juny de 2018.

Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre ENS/157/2017, de 14 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de PFI, i que trobareu en aquest enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7416/1626484.pdf

Pel que fa a la convocatòria actual, accedireu a tots els requisits clicant en : http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7648/1682400.pdf