Aprovació del preu màxim del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2018/19

La RESOLUCIÓ ENS/1335/2018, de 15 de juny, determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2018/19.

Aquest import és: 

  • Pels comensals fixos:  6,20 euros/alumne/dia, IVA inclòs.
  • Pels esporàdics (fa ús del servei menys de tres dies a la setmana o en el cas de l'alumnat d'educació secundària menys de dos dies): 6,80 euros/alumne/dia, IVA inclòs.

El preu compren, a més de l'àpat, l'atenció directa a l'alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des de que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda amb una durada màxima de dues hores i mitja en total. 

Excepcionalment es pot augmentar el preu màxim d'aquesta prestació per autorització dels serveis territorials corresponents quan es tracti de centres d'educació especial o d'escoles rurals amb un nombre molt reduït d'usuaris del servei o quan les circumstàncies especials de l'alumnat o les instal·lacions del centre així ho aconsellin

Podeu consultar la resta de requisits en aquest enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7648/1682336.pdf