Aprovació dels criteris de la formació adreçada a persones adultes per a les proves d'accés als cicles formatius pel curs 2018/2019 i convocatòria d'autorització de centres

L'educació de persones adultes té per finalitat fer efectiu el dret a l'educació i entre els objectius específics s'hi inclou el de preparar-les per a l'accés a les etapes del sistema educatiu (l'article 69 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya). 

Seguint aquest mandat, la Resolució ENS/1185/2018, d'1 de juny, publicada al DOGC el 13 de juny de 2018:

 1. Estableix els criteris de la formació adreçada a persones adultes per a les proves d'accés als cicles formatius.

Entre els requsits establerts a l'annex 1 hi consten aquests:

 • La formació s'ha d'impartir en centres de formació de persones adultes.
 • L'ha d'impartir personal que pertanyi als cossos docents, persones que tinguin les titulacions universitàries de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, doctorat o el títol de grau corresponent, segons les necessitats.
 • La ràtio màxima formador/alumnes és d'1/35.
 • Les activitats formatives s'han de dur a terme almenys durant 4 dies a la setmana.
 • El temari s'ha d'ajustar a la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius.
 • La durada mínima de la formació per a l'alumnat de les proves d'accés als CFGM és de 330 hores, mentre que per als CFGS la durada mínima és de 300 hores. la part comuna, i de 99 hores per a cada matèria de la part específica. 
 • Les activitats formatives són presencials.
 • La qualificació de la formació és en tot cas única, compresa entre 0 i 10, i amb dues xifres decimals.
 • La formació ha de començar en la data d'inici de les classes als centres i aules de formació de persones adultes que determini el calendari escolar anual, i ha de finalitzar abans de la prova d'accés, la qual es convocarà amb prou antelació.
 1. Obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament, els quals tindran 10 dies a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC per presentar la documentació corresponent. Els centres de titularitat municipal hauran d'enviar la sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent, a la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament, mitjançant tramesa genèrica a través de la plataforma EACAT.

Podeu consultar el text íntegre de la resolució al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7641/1680189.pdf