Publicació de la denominació i competència dels departaments en què s'organitza el nou Govern de la Generalitat de Catalunya

El Decret 1/2018, de 19 de maig, crea, denomina i determina l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el nou Govern de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a l’educació, manté la denominació anterior de “Departament d’Ensenyament”, tot i la legítima reivindicació de la comunitat educativa de substituir-lo pel d’"Departament d'Educació” que engloba  qualsevol acte o experiència que té un efecte formatiu en la ment, el caràcter o la capacitat física d'una persona,  a diferència del terme “Ensenyament” que es limita a l'acte de transmissió o comunicació de coneixements i d’hàbits.

Cal pensar, d’altra banda, que a nivell jurídic es parla del dret a l’educació, i no pas del dret a l’ensenyament. A tall d’exemple l’art.26 De la Declaració Universal dels Drets Humans, l'article 2 del primer Protocol de la Convenció Europea de Drets Humans,  o el propi article 21 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Respecte a l’àmbit competencial l’actual Decret reprodueix literalment la descripció que feia el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l’anterior Govern de la Generalitat de Catalunya, i que són aquests:

“Al Departament d'Ensenyament:

  • La política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari.
  • L'actuació en matèria d'ordenació curricular i innovació del sistema educatiu.
  • L'avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores.
  • La direcció i avaluació dels centres públics del sistema educatiu de Catalunya.
  • La supervisió i relació amb els centres privats concertats del sistema educatiu de Catalunya.  
  • La planificació de l'oferta educativa de llocs escolars.
  • La direcció del professorat i personal al servei dels centres públics.
  • La formació i qualificació professionals, sense perjudici de l'adscripció per part del Govern de determinades entitats vinculades a aquest àmbit de competència a d'altres departaments.
  • Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.”

Podeu consultar el decret al següent enllaç del DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7623/1675455.pdf