S'aproven les normes de preinscripció i matrícula de diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics per al curs 2018-2019

Per RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, s'han aprovat les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.

L'àmbit d'aplicació és el següent:

 • Segon cicle d'educació infantil, 
 • Educació primària, 
 • Educació secundària obligatòria, 
 • Batxillerat,
 • Formació professional de grau mitjà (FPGM) i de grau superior (FPGS),
 • Ensenyaments artístics, 
 • Ensenyaments esportius, 
 • Ensenyaments d'idiomes, 
 • Educació de persones adultes, 
 • Programes de formació i inserció (PFI)
 • Cicles formatius d'animació en circ i de tècniques d'actuació teatral (títols propis de la Generalitat) 
 • Llars d'infants o escoles bressol públiques, sense perjudici de les competències atribuïdes al Consorci d'Educació de Barcelona i als ajuntaments que hagin assumit la competència en matèria d'admissió.

Aquesta Resolució aplica per primer cop el Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. En aquest sentit estableix com a criteri general que els/les alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, amb trastorns de l'espectre autista o trastorns greus de la conducta, trastorn mental greu o amb malalties degeneratives greus i minoritàries, s'han d’escolaritzar en centres educatius ordinaris i excepcionalment en centres d'educació especial. Trobareu el procediment a seguir en aquests casos a l’art.10.

Als annexos de la Resolució s'estableix el calendari per al curs 2018-2019 i es regulen els aspectes específics dels ensenyaments  que es detallen a continuació. S'ha inclòs un petit extracte de les dates més destacables del calendari establert pels ensenyaments en què els ens locals exerceixen més freqüentment alguna competència educativa.

Annex 1: Primer cicle d'educació infantil en llars d'infants o escoles bressol públiques. 

1: Els ajuntaments que hagin assumit les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants a les llars d'infants o a les escoles bressol públiques poden establir un calendari propi, que han de fer públic abans del dia 6 d'abril de 2018. El calendari ha d'estar comprès entre el 23 d'abril i el 15 de juny de 2018.

2: En cas de no establir cap calendari propi, el calendari és el següent:

 • Publicació de l'oferta: entre el 23 i el 25 d'abril de 2018.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 30 d'abril a l'11 de maig de 2018, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2018.
 • Termini per presentar una reclamació: del 23 al 25 de maig de 2018.
 • Sorteig del número de desempat: entre el 23 i el 25 de maig de 2018.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 1 de juny de 2018.
 • Període de matrícula: del 4 al 8 de juny de 2018, ambdós inclosos.

Annex 2: Segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO). 

 • Publicació de l'oferta inicial: 9 d'abril de 2018.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 13 al 24 d'abril de 2018, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins al dia 25 d'abril de 2018.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 3 de maig de 2018.
 • Termini de reclamació de la puntuació provisional: 4 al 8 de maig de 2018.
 • Publicació de la llista de sol·licituds un cop resoltes les reclamacions: 10 de maig de 2018.
 • Sorteig del número de desempat: 11 de maig de 2018,
 • Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera: 12 de juny de 2018.
 • Període de matrícula per a l'alumnat preinscrit amb plaça assignada al segon cicle de l'educació infantil, a l'educació primària o al primer curs de l'ESO: del 21 al 27 de juny de 2018, ambdós inclosos. –
 • Període de matrícula ordinària per a l'alumnat preinscrit amb plaça al segon, tercer i quart curs de l'ESO o de confirmació de plaça assignada a l'ESO en cas de l'alumnat pendent de l'avaluació de setembre: del 25 al 29 de juny de 2018, ambdós inclosos.

Annex 3: Batxillerat

Annex 4: Música o dansa integrades amb l'educació primària, l'educació secundària obligatòria o el batxillerat. 
Annex 5: Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior.
Annex 6: Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior. 
Annex 7: Ensenyaments esportius.
Annex 8:Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà.

 • Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 6 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
 • Abans del 22 de juny de 2018, cada centre publica al seu tauler d'anuncis l'oferta de places, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar una reclamació, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la llista d'alumnes admesos i el període de matrícula

Si aquests cursos s’imparteixen en centres de formació de persones adultes se segueix  el calendari, els criteris d'admissió i el procediment establerts per a aquests ensenyaments a l'annex 12.

Annex 9: Programes de formació i inserció. 

 • Publicació de l'oferta inicial: 11 de maig de 2018.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 25 de maig de 2018, ambdós inclosos.
 • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne així com a la seva manca d'experiència laboral: del 14 de maig a l'1 de juny de 2018, segons la convocatòria individual feta pel centre.
 • Publicació de les relacions baremades: 4 de juny de 2018.
 • Sorteig del número de desempat: 5 de juny de 2018.
 • Publicació de les relacions d'alumnes admesos: 2 de juliol de 2018.
 • Període de matrícula: del 3 al 10 de setembre de 2018, ambdós inclosos

 
Annex 10: Cicles formatius d'animació en circ i tècniques d'actuació teatral (títols propis de la Generalitat de Catalunya).
Annex 11: Ensenyaments d'idiomes en escoles oficials d'idiomes. 
Annex 12: Ensenyaments impartits en centres i aules de formació de persones adultes.

 • Publicació de l'oferta d'ensenyaments: 22 de maig de 2018.
 • Publicació de l'oferta de places: 14 de juny de 2018.
 • Període preferent d'informació i orientació dels nous alumnes: durant el mes de juny de 2018.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 18 al 26 de juny de 2018.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 3 de juliol de 2018.
 • Sorteig: 4 de juliol del 2018
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 6 de juliol de 2018.
 • Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i exclosos i de la llista d'espera: 11 de juliol de 2018.
 • Matrícula dels alumnes admesos: del 3 al 10 de setembre de 2018, ambdós inclosos.
 • Matrícula dels alumnes de la llista d'espera: a partir del 12 de setembre de 2018.

  
Annex 13: Ensenyaments artístics professionals de música i professionals de dansa. 
Annex 14: Ensenyaments artístics superiors.

Podeu accedir al contingut íntegre de la Resolució clicant en aquest enllaç:  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7591/1668227.pdf