Es convoca concurs per a la selecció de centres públics d'ensenyaments professionals o de règim especial pel Projecte de qualitat i millora contínua pel curs 2018-2019

La RESOLUCIÓ ENS/520/2018, de 16 de març,  ha convocat el concurs per a la selecció de centres públics que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2018-2019, en el Projecte de qualitat i millora contínua.

Segons consta al preàmbul de la resolució: 

"Actualment cent seixanta-cinc centres públics, d'arreu de Catalunya, participen en aquest Projecte; agrupats en xarxes de treball on desenvolupen eines de gestió a través de metodologies d'aprenentatge entre iguals i treball cooperatiu. Del total de centres participants, cent vint-i-cinc tenen implantat i acreditat un sistema de gestió basat en la norma de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001, i vint-i-dos centres han acreditat, a més, els seus sistemes de gestió d'acord amb el model d'excel·lència e2cat, establert pel Departament d'Ensenyament. La resta de centres es troben en diferents fases del procés." 

El Projecte de qualitat i millora contínua ajuda als centres participants a:

  • orientar les seves actuacions per tal de donar resposta a les necessitats educatives de l'alumnat, les famílies, les empreses i l'entorn social, d'acord amb els requeriments establerts;
  • potenciar estratègies de desenvolupament i implicació de les persones que hi treballen;
  • gestionar, de manera sistemàtica i transparent, els processos que s'hi desenvolupen;
  • fomentar la cultura de la millora contínua, la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques amb altres centres;
  • promoure el compromís col·lectiu i la coherència d'objectius en la definició i el desenvolupament dels valors, les polítiques i les estratègies de centre;
  • impulsar la definició i la gestió de nous àmbits d'autonomia que contribueixin a la millora global del centre per tal d'assolir l'excel·lència en els resultats"

Es pretén ara ampliar la participació en el Projecte amb la incorporació de nous centres educatius públics.

  • Qui pot participar en aquesta convocatòria?:

Els centres de titularitat pública de formació professional, que imparteixin dos o més cicles formatius, i els centres públics d'ensenyaments de règim especial, que compleixin els requisits establerts a la base reguladora 5 de l'Ordre EDU/432/2006, de 30 d'agost. 

  • Tramitació: La sol·licitud, i les indicacions per a la seva compleció, es troben explicitades, segons la titularitat del centre al portal de centres del Departament d'Ensenyament. En el cas de centres de titularitat municipal, cal enviar la sol·licitud, junt amb la documentació corresponent, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament, mitjançant tramesa genèrica a través de la plataforma EACAT  
  •  El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 15 de maig de 2018.

Trobareu la resolució que obre la convocatòria amb la resta de requisits al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7585/1666641.pdf

D'altra banda, cal tenir en compte que en aquest procés regeix l'establert a l'Ordre EDU/432/2006, de 30 d'agost, per la qual es crea el Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius, i se n'aproven les bases reguladores: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=459721&language=ca_ES