Convocatòria proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior pel curs 2018-2019

L'accés als ensenyaments artístics superiors requereix el compliment d'uns requisits acadèmics i la superació d'una prova específica d'accés.

Per la RESOLUCIÓ ENS/501/2018, de 14 de març,  es convoquen les proves corresponents  a aquests ensenyaments pel curs 2018-2019. Hi trobareu:

  • A l'annex 1: les bases generals.
  • A l'annex 2: les que regeixen la prova per a les persones aspirants que no tenen el requisit acadèmic d'accés als ensenyaments artístics superiors.
  • A l'annex 3 i 4  respectivament: el model de certificat acreditatiu de la superació de les proves específiques d'accés i el de la prova per a les persones aspirants que no tenen els requisits acadèmics d'accés als ensenyaments artístics superiors.

Es poden consultar en el web del Departament d'Ensenyament  i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya els documents següents: 

  • a) Les bases específiques que regeixen les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors convocades que contenen els objectius, continguts i criteris d'avaluació. 
  • b) Els models de sol·licitud d'inscripció a les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors de música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, i disseny (informació mínima).

La  resolució ha estat publicada  al DOGC del 21 de març de 2018: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7583/1666307.pdf