Resolució del Parlament Europeu sobre l'aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

El Parlament Europeu ha aprovat una Resolució sobre l'aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat on demana a la Comissió Europea que integri de manera sistemàtica els drets de les persones amb discapacitat en totes les polítiques i els programes de la Unió.

En aquest sentit, i pel que fa a l’àmbit educatiu, destaquen els següents paràgrafs:

Com a exposició prèvia es fa ressò del fet que:

  • A la Unió Europea hi hagi uns 80 milions de persones amb discapacitat, de les quals 46 milions són dones i nenes, la qual cosa equival a aproximadament el 16% del total de la població femenina de la Unió;
  • Les dones amb discapacitat són sovint víctimes de discriminació múltiple i s'enfronten a importants obstacles a l'hora d'exercir els seus drets i llibertats fonamentals, com el dret d'accés a l'educació i l'ocupació, el que pot conduir a l'aïllament social i causar traumes psicològics;
  • I expressa la seva preocupació pel fet que l'educació dels nens amb discapacitat recaigui principalment en les dones;

Recorda que la plena integració de les persones amb discapacitat no és només un dret i un avantatge merescuda per a elles, sinó també un actiu per a tota la societat, ja que aquesta es pot beneficiar del valor i les diverses competències que aporten aquestes persones;

Demana a la Comissió que adopti mesures eficaces dirigides a les famílies, les comunitats, els professionals i les institucions per evitar la violència contra els nens amb discapacitat; assenyala que els centres escolars són fonamentals a l'hora de promoure la integració social, i destaca que són necessaris mecanismes adequats que possibilitin la inclusió en els centres escolars ordinaris i garanteixin que professors i educadors estan degudament preparats i formats per reconèixer la violència contra els nens amb discapacitat i reaccionar quan aquesta es produeixi;

Destaca que les persones amb discapacitat han de tenir accés a la informació i la comunicació en formats i tecnologies accessibles, apropiats per als diferents tipus de discapacitat, inclòs el llenguatge de signes, el braille, la comunicació augmentativa i alternativa i els altres mitjans, maneres o formats de comunicació accessibles que triïn, inclosos els formats de fàcil lectura i la subtitulació. Demana, doncs, a la Comissió que, en elaborar futurs actes legislatius en àmbits rellevants -per exemple, l'Agenda Digital-, tingui en compte que l'accessibilitat a les TIC revesteix la mateixa importància que l'accessibilitat en l'entorn físic;

Assenyala que les estratègies per a la joventut posteriors a 2018 han d'integrar les necessitats dels joves amb discapacitat; 

Insta a la Comissió a promoure bones pràctiques pel que fa a l'accés als programes d'intercanvi dels estudiants i professors amb discapacitat;

Recorda que, sovint, les persones amb discapacitat queden excloses o no gaudeixen d'un accés efectiu als serveis educatius i de formació, respecte als quals cal emprendre processos educatius adaptats que tinguin en compte el grau de discapacitat per ajudar a aquest col·lectiu a assolir el seu ple potencial social, econòmic i educatiu; destaca que haurien d'adoptar les mesures necessàries que garanteixin que tots els estudiants amb discapacitat es beneficien d'adaptacions raonables que els permetin gaudir del seu dret a una educació inclusiva i de qualitat; encoratja els estats membres i a les administracions locals i regionals competents al fet que reforcin els programes de formació i les oportunitats de desenvolupament professional continu per a totes les parts interessades que participen en entorns educatius no formals o informals, així com el seu accés a les infraestructures de les TIC, per tal de recolzar el seu treball amb estudiants amb discapacitat i combatre els prejudicis pel que fa a les persones amb discapacitat, en particular les persones amb discapacitats psicosocials i intel·lectuals;

Demana a la Comissió i als Estats membres que adoptin mesures eficaces per lluitar contra la segregació i el rebuig dels estudiants amb discapacitat a les escoles i els entorns docents i oferir-los accés a ajustos raonables i al suport que necessiten, amb vista que l'alumne pugui desenvolupar tot el seu potencial; destaca que la igualtat d'oportunitats només pot aconseguir-se si es garanteix el dret a una educació i formació inclusives a tots els nivells i en tots els tipus d'educació i formació, inclosa la formació permanent, i, per tant, només si es garanteix el reconeixement de les qualificacions de les persones amb discapacitat, en particular d'aquelles adquirides gràcies a entorns d'aprenentatge de suport en què aquestes persones puguin adquirir específicament competències i aptituds que els permetin superar les seves discapacitats; posa de manifest les insuficiències tècniques i econòmiques que menyscaben al funcionament dels programes d'educació especial, en particular en aquells Estats membres afectats per la crisi, i demana a la Comissió que estudiï com millorar la situació;

Demana que els sistemes educatius s'abstinguin de crear entorns que etiquetin als alumnes, com la classificació dels estudiants en grups en funció del seu nivell, ja que afecten negativament els estudiants amb discapacitat, especialment als que tenen dificultats per al aprenentatge; 

Trobareu el text complert d'aquesta Resolució que ha estat publicada el dia 16 de març de 2018 en el  portal DOUE:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.101.01.0138.01.SPA&toc=OJ:C:2018:101:TOC