Publicació actualitzada de l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes 2018

En els procediments d'admissió d'alumnes en els centres sostinguts amb fons públics que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria o batxillerat, en cas que no hi hagi places suficients, la normativa estableix la prioritat dels/de les alumnes que procedeixin de centres educatius adscrits: 

  • La LOE (llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació) així ho expressa.
  • La LEC (llei catalana 12/2009, del 10 de juliol, d'educació) regula aquesta prioritat en el següent sentit:
  • A l'article 47.5 diu que en els processos d'admissió d'alumnes en un centre han de tenir prioritat els alumnes que vulguin cursar el primer curs d'una etapa obligatòria i procedeixin d'un altre centre que imparteixi fins a l'etapa obligatòria immediatament anterior a la que volen iniciar i estigui adscrit al primer en els termes establerts per la pròpia llei.
  • A l'article 76.1 estableix que amb la finalitat d'ordenar el procés d'escolarització i facilitar la continuïtat educativa, a més de les agrupacions de centres (article 72.3) es pot determinar l'adscripció entre centres educatius quan amb caràcter general pertanyen a una mateixa zona educativa, si comparteixen els objectius del projecte educatiu.
  • D'altra banda, el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, determina que l'adscripció de centres que disposa la legislació vigent es pot establir entre centres que imparteixen educació infantil i educació primària, entre centres que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria i entre centres que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat, exclosa la modalitat d'arts, sempre que, en cada cas, ambdós ensenyaments siguin sufragats amb fons públics i que els centres a adscriure estiguin ubicats en el mateix municipi que el centre receptor, llevat que en el municipi dels centres a adscriure no hi hagi oferta dels corresponents ensenyaments. 

La contínua evolució de la col·lectivitat escolar fa aconsellable revisar les adscripcions entre centres educatius per adaptar-les a les necessitats actuals d'escolarització.

El diari oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat el 23 de febrer de 2018 diverses resolucions que contenen, per cadascun dels àmbits territorials dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament l'adscripció revisada dels centres educatius sostinguts amb fons públics, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Teníu el sumari de disposicions d'aquest DOGC en el següent enllaç:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&selectedYear=2018&selectedMonth=1&numDOGC=7565&language=ca_ES

A tenir en compte que per primera vegada, i segons informa el Departament d'Enseyament a la seva web, l'any 2018 el procés de preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria s'iniciarà a finals de la primera setmana o de la segona d'abril.