S'obre el procediment d'autorització i comunicació per impartir programes de formació i inserció (PFI) en el curs 2018-2019

La RESOLUCIÓ ENS/94/2018, de 22 de gener,  ha obert el procediment d'autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció (PFI) en el curs 2018-2019.

Aquesta convocatòria:

  • Està adreçada a establiments i centres, de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament
  • Afecta tant als que han ofert els programes el curs 2017-2018, com als que participin de nou en aquesta oferta.

Sol·licitud: Els models de sol·licitud i de comunicació es troben disponibles al portal de centres d'altres titularitats de la Generalitat.

Termini: abans del 23 de febrer de 2018

Requisits: 

  • 1: Per a nous centres i establiments, i per aquells que vulguin modificar els programes que han ofert el curs 2017-18 d'acord amb la Resolució ENS/2093/2017, de 28 d'agost:
    • a) Els centres educatius, han de comunicar als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona els perfils professionals o els nous grups que volen oferir d'entre els que es detallen a l'annex 1 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, i la data prevista d'inici de les activitats.
    • b) Els establiments han de sol·licitar als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona autorització per als nous programes que volen oferir d'entre els que es detallen a l'annex 1 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, i comunicar la data prevista d'inici de les activitats. 
  • 2: Pels centres educatius i els establiments que han ofert programes el curs 2017-18 d'acord amb la Resolució ENS/2093/2017, de 28 d'agost, han de comunicar als Serveis Territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona, els programes de formació i inserció que volen oferir el curs 2018-2019, d'entre els que, tenien inclosos en l'esmentada Resolució i la data prevista d'inici.

Podeu accedir al contingut de la resolució al portal DOGC: 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=808098&language=ca_ES

I ampliar la informació a la web de la Generalitat: 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPGestioAdministrativa/PCPProgramesFormacioInsercio