Modificació dels qüestionaris de context i els indicadors comuns de centre per a l'avaluació final de educació primària


La Resolució de 4 de desembre de 2017, de la Secretaria d'Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades de l'Estat Espanyol, ha modificat l'Annex I de la de 30 de març de 2016, per la qual es van definir els qüestionaris de context i els indicadors comuns de centre per a l'avaluació final de educació primària.

Concretament es modifica  el qüestionari per a les famílies, pregunta FB17, que fa referència a la feina que fan "la mare* i el pare*  en les seves respectives ocupacions principals?"

Podeu accedir al qüestionari aprovat clicant aquest enllaç del BOE de 27 de desembre de 2017: https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/27/pdfs/BOE-A-2017-15594.pdf