Aprovació de les directrius per a la prova d'avaluació de 6è curs de l'educació primària i convocatòria de la prova per al curs 2017-2018

La RESOLUCIÓ ENS/177/2018, de 7 de febrer, aprova les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i convoca la prova per al curs 2017-2018.

Segons aquesta Resolució  la prova "té caràcter formatiu i orientador per als centres, i informatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa" i estableix que els/les alumnes tenen el dret i el deure de fe-la. Ara bé:

1: El centre educatiu pot proposar les següents exempcions:

  • Alumnes d’incorporació tardana que han accedit al sistema educatiu català en els dos darrers anys i que no tenen un coneixement suficient de les llengües de la prova.
  • Alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixen en desfasaments greus de l’aprenentatge.
  • Alumnes amb malaltia prolongada que no poden assistir al centre. 

2: I si hi ha alumnes que no fan la prova en els dies establerts, el/la director/a del centre ha d'adoptar les mesures que assegurin el compliment de les finalitats de la prova, i especialment les següents:

  • Identificar el grau d'assoliment de les competències i coneixements bàsics i integrar aquesta informació en els processos d'avaluació de l'alumne en acabar l'etapa.
  • Informar elsles progenitors o tutors legals dels resultats que han obtingut els seus fills/es, mitjançant un informe d'assoliment de les competències. Una còpia d'aquest informe ha d'estar a disposició de la Inspecció d'Educació.

La prova s'estructura en cinc parts:

  • Competència matemàtica,
  • Competència comunicativa lingüística en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua estrangera
  • I prova de l'àrea de coneixement del medi natural.

Lloc: en el mateix centre educatiu on l'laumne/a estigui escolaritzat/da. Durant la prova s'ha de mantenir, sempre que sigui possible, l'agrupació dels alumnes per classes. 

Les dates fixades per fer la prova són els dies 8, 9 i 10 de maig de 2018. 

Trobareu la resolució al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7557/1659224.pdf

Podeu ampliar la informació: 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPGestioAcademica/PCPProvaAvaluacioSisePrimaria