Les activitats que realitzen les associacions de les famílies dels alumnes estan subjectes a l'IVA o a l'Impost sobre Societats?

La Direcció General de Tributs (D.G.T) de l'Estat espanyol ha emès amb caràcter vinculant l'informe ( V2535-17, de 9 d'octubre)  on determina quines activitats dutes a termes per una associació sense ànim de lucre de famílies d'alumnes d'una escola pública estan subjectes a l'impost del valor afegit (IVA) i/o a l'impost de societats.

Les activitats analitzades han estat aquestes:

 • L'organització i gestió de serveis d'acollida matinal i de tarda dels infants;
 • L'organització i gestió del servei de menjador; 
 • L'organització i la intermediació per impartir classes extraescolars esportives i culturals
   

A: Pel que fa a l'impost de societats aprovat per la Llei 27/2014, de 27 de novembre,  que podeu consultar en la versió aprovada inicialment a: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328  la D.G.T. considera que les activitats més amunt descrites suposen l'existència d'una activitat econòmica, de manera que les rendes obtingudes estarien subjectes i no exemptes de l'impost sobre Societats. El tipus impositiu aplicable seria el del 25%.

Ara bé cal tenir en compte també allò disposat a l'art.124.3 de la Llei que regula aquest impost quan diu: "..los contribuyentes a que se refiere el apartado 3 del artículo 9 de esta Ley ( entre ells les entitats sense ànim de lucre) no tendrán obligación de presentar declaración cuando cumplan los siguientes requisitos:

 • a) Que sus ingresos totales no superen 75.000 euros anuales.
 • b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000 euros anuales.
 • c) Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.”

Conseqüentment, si els ingressos de l'associació no supera els 75.000 euros anuals com passa en la gran majoria d'aquestes entitats, no caldrà que presentin declaració.

B: Respecte a l'IVA (llei 37/1992, de 28 de desembre) que  podeu llegir en la versió incial al BOE: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740  l'informe considera que:

 1. Estaran subjectes però exempts de l'impost 
 1. Els serveis d'acollida matinal i de tarda dels infants;
 2. Els serveis de custòdia durant el servei de menjador escolar;
 3. L'organització i intermediació de la impartició de classes extraescolars, tant esportives com culturals.
 1. Estaran subjectes i no exempts:
  1. L'organització i gestió del servei de menjador escolar, i
  2. El servei de "muda" dels infants.

Podeu consultar íntegrament l'informe amb la descripció complerta dels serveis ofertats, la consulta realitzada i els  fonaments i matissoss del dictamen referenciat a la següent adreça web del diari La Ley: http://diariolaley.laley.es/home/NE0001476586/20171206/Estan-las-actividades-que-realizan-las-Asociaciones-de-Padres-de-Alumnos-sujetas ; o directament a la web de la D.G.T.: http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2535-17