Convocatòria de proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en ESO i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per l'any 2018

Per RESOLUCIÓ ENS/2774/2017, de 3 de novembre, es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2018.

Els requisits per participar en aquesta convocatòria es publiquen a l'annex 1. A continuació trobareu una breu ressenya dels més significatius:

1:  L'objectiu de les proves per a l'obtenció del títol

 • Graduat/ada en ESO:  demostrar que s'han assolit els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d'ESO per a les persones adultes.
 • Certificat de formació instrumental: acreditar l'assoliment dels objectius generals i continguts del currículum del cicle de formació instrumental.

2. Requisits de les persones aspirants:  cal tenir com a mínim 18 anys el darrer dia de realització dels exàmens.

3:  S'estableixen dos períodes d'inscripció a les proves:

 1. Certificat de formació instrumental:
 • Primera convocatòria: del 4 de gener fins al 8 de gener de 2018.
 • Segona convocatòria: del 21 de febrer fins al 23 de febrer de 2018.
 1. Graduat/da en ESO:
 • Primera convocatòria: del 8 de gener fins al 12 de gener de 2018.
 • Segona convocatòria: del 23 de febrer fins al 28 de febrer de 2018.

4. Realització de les proves:  

Lloc: la relació de centres educatius on es faran les proves s'ha de publicar al web del Departament d'Ensenyament no més tard del 15 desembre de 2017.

Dates:

 • Primera convocatòria: entre l'1 i el 2 de febrer de 2018
 • Segona convocatòria:  entre el 5 i el 6 d'abril de 2018

Estructura:

 • Certificat de formació instrumental: les proves són de caràcter global amb continguts de les diverses àrees del currículum del cicle de formació instrumental de la formació bàsica per a les persones adultes. 
 • Graduat/da  en ESO:
  • a) L'àmbit de la comunicació inclou les matèries de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera, a escollir entre anglès o francès. 
  • b) L'àmbit cientificotecnològic inclou les matèries de ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies, i aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient.
  • c) L'àmbit social inclou les matèries de ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania i aspectes d'educació visual i plàstica i música.

La convalidació d'àmbits s'estableix d'acord amb les equivalències que consten a l'annex 2 de la Resolució.

5. Publicació dels resultats:

 • De la primera convocatòria les qualificacions provisionals a partir del 21 de febrer de 2018 i les definitives a partir del 28 de febrer de 2018. 
 • Pel que fa a la segona convocatòria, les qualificacions provisionals a partir del 3 de maig de 2018 i les definitives a partir del 17 de maig de 2018.

Trobareu la resta de requisits al DOGC d'1 de desembre de 2017 clicant el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7509/1647002.pdf