Publicació de les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2017-2018

Per RESOLUCIÓ ENS/2676/2017, de 26 d'octubre, s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2017-2018.

Les plantilles tenen efecte des de l'1 de setembre de 2017.

Les trobareu distribuïdes en annexos, segons la tipologia de centre i ordenades d'acord amb el criteri d'àrea territorial, municipi, centre i lloc de treball, amb el següent desglós:  

- Annex 1: escoles públiques, centres d'educació especial i zones escolars rurals. 

- Annex 2: instituts i seccions d'instituts d'ensenyaments secundaris, escoles oficials d'idiomes i escoles d'art i superiors de disseny.

- Annex 3: instituts escola.

- Annex 4: serveis educatius.

- Annex 5: centres de formació de persones adultes amb indicació dels que estan ubicats a centres penitenciaris.

- Annex 6: Institut Obert de Catalunya.

Aquesta resolució ha estat publicada al DOGC de 20 de novembre que trobareu en aquest enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7499/1644912.pdf