S'obre convocatòria per a l'acreditació de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació

La RESOLUCIÓ ENS/2423/2017, de 29 de setembre, obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018, en algun dels següents sectors: 

 • Esports 
 • Dependència 
 • Muntatge i manteniment d'intal·lacions
 • Administració i gestió

Aquest procediment permet  a totes aquerlles persones que tenen les competències, però no l'acreditació oficial d'aquestes, obtenir -la,  a través i segons correspongui:

 • D'un certificat de professionalitat,
 • D'un títol de formació professional,
 • O d'ambdós.

La convocatòria  s'insereix dins del l Pla d'Acreditació i Qualificació Professionals 2016-2018. I es durà a terme durant el curs 2017-2018 en dotze instituts del Departament d’Ensenyament.  

Està prevista per atendre 1.810 persones que hauran de complir com a mínim aquests dos requisits:

 1. Tenir 20 anys complerts en el moment de fer la inscripció. 
 2. Tenir experiència laboral i/o formació relacionada amb les competències professionals que es volen acreditar:
 • 2.1: En el cas d'experiència laboral justificar almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria.
 • 2.2: Eel cas de formació justificar almenys 300 hores en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzarse la convocatòria. En els casos en què els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar prevegin una durada inferior, s'han d'acreditar les hores establertes en els mòduls esmentats.

Les persones interessades a participar han de presentar la sol·licitud de preinscripció i la documentació justificativa dels requisits en el centre educatiu escollit. 

Termini: La preinscripció està oberta del 23 d'octubre al 15 de desembre de 2017.

La Generalitat  informa a l'adreça http://acreditat.gencat.cat  dels requisits d'aquesta convocatòria així com dels centres i dels punts d'informació i d'orientació que es troben a disposició de les persones interessades, als efectes de poder fer consultes sobre la convocatòria i rebre la informació, l'orientació i el suport que correspongui.

Es pot consultar el text íntegre de la convocatòria i de les bases al DOGC de 20 d'octubre de 2017 clicant en el següent enllaç:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7478/1640038.pdf