Publicació del procediment regulador per a la selecció i acreditació de centres i serveis educatius per esdevenir centres formadors de pràctiques acadèmiques externes

L'ORDRE ENS/237/2017, de 17 d'octubre, estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres i serveis educatius per esdevenir centres formadors de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris i d'altres institucions formadores. 

Qui  pot participar:

  • Els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments de règim especial i/o formació de persones adultes, així com els serveis educatius i unitats del Departament d'Ensenyament.

Sol·licituds:

  • Model oficial  del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que cal fer arribar als serveis territorials d'aquest Departament o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui.

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcGestioAcademica/Detall? p_proc=33861

  • Ha d'estar signada pel director/a, en el cas dels centres públics, o per la persona titular, en el cas dels centres privats concertats.
  • S'ha d'adjuntar l'informe del centre formador amb les dades genèriques emplenades i l'acta d'aprovació del consell escolar, a proposta de la direcció del centre, escoltat el claustre del professorat.

Termini:

  • Ordinari:  anualment durant el mes de febrer.
  • Excepcional: fora d'aquest període, sempre que l'oferta de pràctiques proposada respongui a una demanda específica de places.

Podeu consultar tot el procediment i la regulació de les pràctiques clicant al següent enllaç del DOGC de 24 d'octubre de 2017:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7480/1640494.pdf