Convocatòria pública i creació del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres

La RESOLUCIÓ ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.

La Comissió Europea va aprovar el novembre de 2012 l'estratègia Rethinking education que :

 • Reconeix l'aprenentatge de llengües com a eina essencial per a l'aprenentatge al llarg de la vida; 
 • Considera que aquest aprenentatge és bàsic per assegurar que la ciutadania europea pugui desplaçar-se, treballar i aprendre lliurement per tot Europa, la qual cosa és beneficiosa per al creixement de llocs de treball i per reduir l'atur.
 • I introdueix per primera vegada un indicador europeu de competència lingüística que fixa el nivell de coneixement que haurà d'assolir l'alumnat europeu al final de l'ensenyament obligatori amb relació amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. 

El programa experimental que es crea:

 • Promou la col·laboració entre les Escoles Oficials d'Idiomes i els centres educatius;
 • Té una durada de tres cursos acadèmics; i
 • Forma part de l'estratègia educativa “Un marc per al plurilingüisme” que el Departament d'Ensenyament va engegar el juliol del 2013 amb els objectius d'assolir que al final de l'etapa d'educació obligatòria l'alumnat tingui un bon domini de les llengües oficials, un coneixement suficient d'una primera llengua estrangera i hagi pogut iniciar l'aprenentatge d'una segona.

Qui pot participar: Els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que imparteixen algun dels ensenyaments següents:

 • Educació secundària obligatòria
 • Batxillerat 
 • Cicles de formació professional 
 • Cicles d'arts plàstiques i disseny, o
 • Cicles d'ensenyaments esportius de règim especial

La convocatòria es fa per seleccionar:

 • 20 centres de titularitat pública.
 • 10 centres de titularitat privada sostinguts amb fons públics.

Les llengües estrangeres en les quals pot actuar aquest programa són:

 • La llengua anglesa,
 • La llengua francesa,
 • La llengua alemanya i
 • La llengua italiana.

Per a cadascuna d'aquestes llengües, els nivells de certificació implicats poden ser els nivells B1 i B2.

El centre tria, entre els ensenyaments i les llengües esmentades, aquells que es vinculen al programa.

Sol·licitud:

La participació en la convocatòria es fa per sol·licitud del/de la director/a dels centres públics o de la persona que  representi la titularitat dels centres privats sostinguts amb fons públics amb la presentació d'un projecte de centre en relació a l'aplicació del Programa i amb el compromís de participació mínima de tres cursos escolars. 

El model de sol·licitud i les instruccions per a la seva compleció estan penjades al portal de centres del Departament. Amb les següents adreces: 

Termini de presentació de les sol·licituds: del 23 d'octubre al 3 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Podeu consultar el text complert de la resolució al següent enllaç:  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639922.pdf