Publicació de les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'ESO i convocatòria de la prova per al curs 2017/2018

La RESOLUCIÓ ENS/2365/2017, de 4 d'octubre, aprova les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria (ESO) i convoca la prova del curs 2017/2018  per als dies 6 i 7 de febrer de 2018  per a tots els centres educatius públics i privats de Catalunya.

La prova avaluarà les competències i els coneixements bàsics que han adquirit els/les alumnes al final d'aquesta etapa educativa. Té caràcter informatiu, formatiu i orientador per als alumnes, les famílies i els centres. I s'estructura en cinc parts i tres àmbits competencials:

  • Competència comunicativa lingüística en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua estrangera; 
  • Competència matemàtica;
  • Competència cientificotecnològica.

Accedireu al conjunt de directrius d'estructuació d'aquesta prova clicant en el segünt enllaç del DOGC de 16 d'octubre de 2017: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7474/1639268.pdf