La Generalitat crea la Taula d'atenció integral de les persones menors d'edat estrangeres sense referents familiars

Per ACORD GOV/140/2017, de 10 d'octubre, es crea la Taula d'atenció integral de les persones menors d'edat estrangeres sense referents familiars adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El preàmbul d'aquest Acord es fa ressó de l'increment constant i significatiu a Catalunya, i especialment a la ciutat de Barcelona, d'aquestes persones menors amb un projecte migratori de cerca d'oportunitats laborals i formatives que un cop han arribat aquí per diferents  factors coiunturals com  la restricció de fronteres actualment existent, no poden passar a la resta de països europeus. En aquest context els recursos residencials de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència es troben al límit.

La finalitat principal de la Taula és coordinar l'actuació de la Generalitat de Catalunya amb la resta d'administracions públiques i el tercer sector per oferir una atenció integral d'aquestes persones menors d'edat.

Es proposa una participació que inclogui els departaments de la Generalitat amb competències que poden incidir en la matèria. Això no obstant, no es preveu la presència inicial del Departament d'Ensenyament, tot i que el propi Acord fa referència al projecte formatiu de vida d'aquestes persones menors i a la necessitat de promoure i coordinar actuacions integrals que  les permetin emancipar-se autonòmament en la seva transició a la vida adulta.  D'altra banda, sí que es preveu la representació dels ens locals, i la possibilitat d'integrar professionals, experts i entitats del tercer sector per poder incloure "les seves perspectives, la seva experiència i capacitat d'intervenció".

Podeu consultar el text de l'Acord al següent enllaç del DOGC de 13 d'octubre de 2017: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7473/1639013.pdf