Es crea el programa d’innovació pedagògica “Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”.

Per RESOLUCIÓ ENS/2094/2017, de 28 d’agost, es crea el programa d’innovació pedagògica “Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües” (en endavant programa Avancem).

Aquesta resolució també:

  • Dóna publicitat als centres educatius que van participar en la fase de pilotatge durant els cursos 2015-2016 i 2016-2017 els quals s'incorporen, respectivament, al tercer i segon any del programa a efectes d'obtenir la certificació de la formació i de la innovació que correspongui ( annex 2).
  • Estableix a  l'annex 1 els requisits i el procediment per als nous centres i  els compromisos que assumeixen els centres participants (annex 3).

L'objecte del programa és reforçar la competència plurilingüe de l'alumnat implementant un ensenyament de les llengües competencial que incentivi i faciliti la col·laboració i el treball coordinat entre el professorat de llengua.

Els destinataris són els centres educatius que imparteixen ensenyaments d'educació primària, d'educació secundària obligatòria o de batxillerat de titularitat del Departament d'Ensenyament, de titularitat municipal o de titularitat privada en règim de concert que reuneixin els següents requisits:

  • a) Disposar d'un projecte educatiu de centre amb objectius adreçats a promoure una educació plurilingüe i intercultural, que reforci el desenvolupament del repertori lingüístic de l'alumnat i que contribueixi a la seva capacitació per interactuar amb un entorn global.
  • b) Disposar de l'aprovació per participar en el programa per part del claustre i el consell escolar.

La selecció de centres es farà anualment a proposta dels serveis territorials i amb la col·laboració de la Inspecció d'Educació.  

Els projectes dels centres participants en el programa tindran una durada de tres cursos. 

La participació en el programa implica el disseny i la implementació d'un pla d'acció. 

El Departament d'Ensenyament dotarà tots els centres seleccionats amb els següents recursos:

  • Assessorament al grup impulsor.
  • Formació adreçada als docents designats per la direcció del centre educatiu.
  • Difusió dels materials didàctics seleccionats.
  • Documentació per a la gestió del programa.

Trobareu la resolució publicada el 4 de setembre de 2017 al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7447/1633068.pdf