Publicació de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament

L'ORDRE ENS/186/2017, de 28 de juliol, dóna publicitat a les taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament.

L'article 42 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 estableix que els tipus de quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat s'eleven, per a l'any 2017, fins a la quantitat que resulti de l'aplicació del coeficient 1,04 a la quantia de l'any 2016.

Entre les taxes publicitades a l'ordre esmentada es troben les referents a l'expedició de títols acadèmics i professionals com els de formació professional (FP) específica o per la inscripció a les proves per a l'obtenció de determinats títols i certificats oficials. En concret, l'article 4 de l'annex de l'ordre recull l'import de les taxes per la inscripció a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i a la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica i dels ensenyaments d'arts plàstiques i de disseny.

Accedireu al contingut de l'ordre en el següent link del DOGC del dia 3 d'agost de 2017: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7426/1629105.pdf