S'ha aprovat el nou Reial decret de beques i ajudes a l'estudi per al curs 2017/18


El BOE de dissabte 22 de juliol de 2017 ha publicat el Reial Decret 726/2017, de 21 de juliol, pel qual: 

  • S'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2017-2018, continuant, com reconeix el propi preàmbul de la normativa, el model de beques implantat pel ex ministre Wert en el curs 2013-2014.
     
  • I es modifica el Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades a fi:
  1. D'obrir la possibilitat que les convocatòries anuals contemplin el còmput de les assignatures o mòduls cursat en un Cicle Formatiu de Grau Mitjà i convalidades en un Cicle Formatiu de Grau Superior, a l'efecte del compliment dels requisits acadèmics.
  2. De consolidar el model anterior imposat pel propi Reial Decret 1721/2007 i poder efectuar una assignació provisional de la quantia variable de les beques però sense que sigui necessari reproduir a partir d'ara aquesta previsió en cada Reial decret anual sobre llindars i quanties de les beques i ajudes a l'estudi.

Podeu consultar el text normatiu al següent enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8618.pdf