S'ha aprovat la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania

El DOGC del 24 de juliol de 2017 ha publicat la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania aprovada pel Parlament de Catalunya a partir d'una iniciativa legislativa popular.

Aquesta llei segueix la Recomanació (UE) 2017/761 de la Comissió, del 26 d'abril de 2017, sobre el pilar europeu dels drets socials ” que expressa els principis i drets essencials per al funcionament just dels mercats laborals i dels sistemes de benestar de l'Europa del segle xxi. Entre aquests principis hi trobem la renda mínima (article 14), entesa com la prestació adequada que garanteix una vida digna durant totes les etapes de la vida, i també l'accés a béns i serveis de capacitació a què té dret tota persona que no disposi de prou recursos”

L'Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa  a l’art. 24.3  que les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d'una vida digna, d'acord amb les condicions que legalment s'estableixen.

L'art. 12 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, descriu com a situació de necessitat qualsevol contingència que té lloc o apareix en el transcurs de la vida d'una persona i que li impedeix de fer front a les despeses essencials per al manteniment propi o per al manteniment de les persones que integren la unitat familiar o la unitat de convivència a què pertany.

En aquest context cal dir que aquesta llei respon a un seguit de principis, entre els que es poden assenyalar els següents:

  • El d'universalitat, ja que vol garantir l'accés a totes les persones que reuneixen els requisits exigits;
  • El de solidaritat, complementarietat, i subsidiarietat, ja que és una prestació que es reconeix quan no és possible accedir a altres mecanismes de protecció, ja sia perquè ha finalitzat la cobertura o perquè no han estat concedits;
  • El d'atenció individualitzada, ja que pretén respondre en cada cas a les condicions i necessitats particulars de les persones a qui està destinada atenent, les peculiaritats dels grups o col·lectius a què pertanyen;
  • El de participació activa i responsabilitat de les persones destinatàries;
  • El d'estabilitat, ja que es manté la percepció de la prestació sempre que persisteixi la situació d'exclusió social que l'ha originada;
  • I, entre d’altres, el principi de responsabilitat pública en l'atenció al ciutadà/na, ja que la seva disponibilitat i gestió resten garantides per les administracions públiques en l'exercici de llurs competències;

Un dels avenços més importants d’aquesta llei és la conceptualització de la renda garantida com a un dret subjectiu (si bé en els termes que estableix la llei).

La renda garantida consta de dues prestacions econòmiques:

  1. Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la pròpia llei.
  2. Una prestació complementària d'activació i inserció, condicionada al compromís d'elaborar, i, si s'escau, seguir, un pla d'inclusió social o d'inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han dut a necessitar la prestació i, per tant, deixar la renda garantida de ciutadania.

Les quanties econòmiques de la prestació de la renda garantida de ciutadania s'han de desplegar de manera gradual, entre la data d'entrada en vigor de la llei i la seva plena implantació l'1 d'abril de 2020. La Disposició Transitòria Tercera recull els requisits i les quanties per trams temporals de desenvolupament i en funció dels membres de la unitat familiar.

Estem, doncs, davant una llei que segons l’art.1 vol: “assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i participació activa en la societat” I que, per tant, considera com a destinatàries  i beneficiàries de la prestació:  “les persones que formen part del mateix nucli com a membres de la unitat familiar de la persona titular de la renda garantida”. En el cas que en una mateixa unitat familiar hi hagi més d'una persona amb dret a ésser titular de la prestació, té preferència per a accedir-hi la persona que no tingui cap tipus d'ingrés econòmic o el tingui més baix, amb preferència, també, per qui tingui la potestat parental.

Les persones menors no poden ser titulars d’aquesta renda (s’ha de ser major de 23 anys o de 18 anys, segons el cas, art. 7 de la llei), però sí poden ser beneficiàries. D’altra banda, els titulars de la prestació complementària d'activació i inserció de la renda garantida de ciutadania han d'acordar i subscriure un acord d'inclusió social o laboral que defineixi les accions específiques adaptades a les necessitats de cada membre de la unitat familiar per a prevenir el risc o la situació d'exclusió. L'acord ha d'incloure mesures socials, formatives, laborals, educatives, de salut o d'habitatge, entre altres.

L'Administració de la Generalitat és la responsable de la resolució del dret a la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. Però poden participar en la tramitació, la gestió, l'execució i el seguiment dels plans d'inserció laboral i inclusió social les administracions locals i les entitats del tercer sector, degudament acreditades, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.

Com es manifesta al preàmbul d’aquesta  llei, la prestació de renda garantida té: “un caràcter de política familiar molt marcat, que protegeix les famílies i els infants de les situacions de vulnerabilitat. El caràcter integral de la prestació dona resposta també a la pobresa infantil que es deriva de l'existència de famílies amb fills en situació de pobresa extrema.” 

I si bé aquesta renda pertany pròpiament a l’àmbit dels serveis socials, no podem oblidar que la inclusió entesa com l'exercici efectiu del dret a viure una vida digna durant totes les estapes de la vida, caltreballar-la des de diferents vessants calidoscòpiques  i per part de totes les administracions públiques, incloses les locals, en el marc de les seves competències.

Podeu accedir al contingut complert de la Llei en el moment de la seva publicació al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7418/1626989.pdf