Convocatòria 2017 de proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a mitjà/na i superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial (PFI) com el d'educació infantil

La RESOLUCIÓ ENS/1736/2017, de 17 de juliol, convoca proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a mitjà/na i superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial (PFI) corresponents a l'any 2017.

Els cicles formatius convocats amb el pla d'estudis establert a la normativa que es detalla, són els següents:

 • Cicles formatius de grau superior 
 1. Tècnic/a superior en educació infantil (LOE): Decret 244/2013, de 5 de novembre (DOGC núm. 6497, de 8.11.2013). 
 2. Tècnic/a superior en integració social (LOE): Reial decret 1074/2012, de 13 de juliol (BOE núm. 195, de 15.8.2012).
 • Cicles formatius de grau mitjà
 1. Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria (LOGSE): Decret 203/1997, de 30 de juliol (DOGC núm. 2464, de 28.8.1997).
 2. Tècnic/a en emergències sanitàries (LOE): Decret 123/2012, de 9 d'octubre (DOGC núm. 6234, de 17.10.2012).

Procediment d'inscripció en les proves i pagament

 • El període d'inscripció en les proves és des de les 9:00 h del 9 d'octubre de 2017 fins a les 23:59 h del 23 d'octubre de 2017.
 • La sol·licitud es presenta en el registre telemàtic, mitjançant l'aplicació informàtica disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament. També es pot presentar en qualsevol dels registres presencials que es mantenen actius i per la resta de mitjans establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
 • Entre les bonificacions que s'estableixen es preveu el dret a una bonificació del 10% sobre l'import ordinari de la taxa per a les persones aspirants que facin la inscripció per internet.
 • L'últim dia de pagament de la taxa és el 25 d'octubre de 2017, abans de les 22.00 h.
 • Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova.

Calendari i lloc de realització de les proves

 • La relació de centres educatius on es fan les proves, així com els calendaris i els horaris específics de cada prova,  es publicaran a la pàgina web del Departament d'Ensenyament no més tard del 3 de novembre de 2017.
 • Les dates previstes inicialment per a la realització de les proves són aquestes:
 1. Per les proves tècniques de l'11 de desembre de 2017 al 13 de desembre de 2017.
 2. Per les proves úniques i pràctiques de l'11 de desembre de 2017 fins al 22 de gener de 2018.
 • La publicació de resultats provisionals i definitius es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Ensenyament a partir del 19 de desembre de 2017 en funció de la prova realitzada.

Podeu consultar tots els detalls de la convocatòria al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7417/1626706.pdf