S'obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius pel Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2017-2018

La RESOLUCIÓ ENS/1721/2017, de 13 de juliol, obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius interessats a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2017-2018. Accedireu al seu contingut al portal DOGC  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7416/1626410.pdf

Qui pot participar:

  • a) Centres de titularitat de la Generalitat.
  • b) Centres de titularitat municipal.
  • c) Centres de titularitat privada. 

Han d'impartir ensenyaments professionals i tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.

La tramitació  i el procediment de la sol·licitud s'ha de fer segons la titularitat del centre ( art.3 de la Resolució)

Finalitats del Programa:

  • a) Que l’alumnat realitzi la formació pràctica en centres de treball en empreses d’altres països, realitzi, en centres i entitats formatives estrangeres, formació reconeguda acadèmicament en relació amb el currículum dels cicles formatius, col·labori amb estudiants d’altres països, i millori la competència comunicativa en llengües estrangeres, especialment en llengua anglesa.
  • b) Que el professorat realitzi estades formatives en empreses i entitats en altres països, desenvolupi projectes formatius d’innovació i de qualitat amb professorat d’altres països, i millori la competència comunicativa en llengua anglesa.
  • c) Que els centres educatius estableixin aliances d’interès mutu que contribueixin a la millora de la formació de l’alumnat i el desenvolupament professional del professorat, i impulsin l’intercanvi d’alumnat i professorat entre centres catalans i centres d’altres països

El contingut del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals és el que conté l'annex 1 de la Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre, que podeu consultar al següent enllaç:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=709684&language=ca_ES

El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC ( el 20 de juliol de 2017) fins al 19 de setembre de 2017.